Τμήμα Γεωλογίας

Γεωφυσική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Ε. Σώκος, Αναπλ. Καθηγητής, Π. Παρασκευόπουλος, ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEO_404
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος  Γεωφυσική
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Εργ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Φυσική
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO343
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και την εφαρμογή της Γεωφυσικής, μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί:

 • Να κατανοεί τις βασικές αρχές Γεωφυσικής / Εφαρμοσμένης γεωφυσικής
 • Να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις παραπάνω επιστήμες, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε

Γνώσεις

Κατανόηση των βασικών εννοιών της Γεωφυσικής του εσωτερικού της Γης και θεμάτων που αφορούν το ηλεκτρικό, το μαγνητικό, το βαρυτικό πεδίο της Γης, της ροής θερμότητας στο εσωτερικό της Γης κ.α. Επιπλέον, κατανόηση της θεωρητικής βάσης/αρχών των κυριότερων γεωφυσικών μεθόδων (σεισμικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρομαγνητικές).

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση/επίλυση προβλημάτων γεωφυσικής
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων
 • Βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων γεωφυσικής μέσω ανάλυσης δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της Γεωφυσικής, στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο
 • Ικανότητα να ερμηνεύει τα πειραματικά δεδομένα και να αναγνωρίζει προβλήματα
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων Γεωφυσικής
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Κλάδοι τις γεωφυσικής. Στάδια γεωφυσικής έρευνας.
 2. Σεισμικές Μέθοδοι, Αρχές, Εισαγωγικά στοιχεία. Ελαστικές σταθερές, Σεισμικά κύματα και διάδοση τους. Σεισμική διάθλαση. Σεισμική ανάκλαση.
 3. Βαρυτική μέθοδος, Γενικά χαρακτηριστικά του Βαρυτικού Πεδίου της Γης. Θεωρητικές Εξισώσεις του Βαρυτικού Πεδίου. Το σχήμα της Γης. Ισοστασία. Μετρήσεις βαρυτικού πεδίου. Βαρυτόμετρα. Διορθώσεις βαρυτικών μετρήσεων. Βαρυτικές ανωμαλίες απλών σωμάτων.
 4. Γεωμαγνητισμός – Μαγνητική μέθοδος, Μαγνητικές μετρήσεις. Μαγνητικό Πεδίο της Γης. Θεωρητικές Εξισώσεις Μαγνητικού Πεδίου στις Γεωμαγνητικές μετρήσεις. Παλαιομαγνητισμός. Μαγνητικές μετρήσεις. μαγνητόμετρα. Διορθώσεις μαγνητικών μετρήσεων Μαγνητικές ανωμαλίες απλών σωμάτων.
 5. Γεωηλεκτρικές μέθοδοι, Διάδοση ηλεκτρικού ρεύματος στη Γη. Αντίσταση – Ειδική ηλεκτρική αντίσταση- φαινόμενη ειδ. ηλεκτρική αντίσταση. Διατάξεις μετρήσεις,. Γεωηλεκτρικές μετρήσεις Δεδομένα –ανάλυση Μέθοδος Φυσικού δυναμικού. Μέθοδος επαγόμενης πόλωσης.
 6. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι, Βασικές αρχές. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι φυσικού πεδίου. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι ελεγχόμενης πηγής. Γεωραντάρ
 7. Γεωφυσικές διαγραφίες σε γεωτρήσεις, Βασικές αρχές. Κυριότερες εφαρμογές και μέθοδοι.
 8. Ραδιομετρία – Ροή θερμότητας στη Γη,  Ηλικία της Γης, Ραδιοχρονολόγηση
Τρόπος παράδοσης Με διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και επιδείξεις στην ύπαιθρο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Ασκήσεις εργαστηρίου με χρήση Η/Υ
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με του φοιτητές μέσω email και e-class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2×13=26 
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών  2×13=26 
Επιδείξεις μεθόδων και εξοπλισμού – Άσκηση πεδίου 3χ13=39 
Αυτοτελής επίλυση ασκήσεων. Περαιτέρω ανάλυση ασκήσεων εργαστηρίου 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Αυτοτελής μελέτη 48
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στα ελληνικά/αγγλικά και περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Ερωτήσεις περαιτέρω ανάπτυξης των θεμάτων
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Επίλυση προβλημάτων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική», Τσελέντης Γ-Α., Παρασκευόπουλος Π., Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα, 2013.
 2. «Εισαγωγή στη Γεωφυσική», Β. Παπαζάχος, Εκδ. Ζήτη, 2008.