Τμήμα Γεωλογίας

Παλαιο-ωκεανογραφία, Παλαιο-κλιματολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Προαιρετικό Επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GEOL_051
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Παλαιο-ωκεανογραφία, Παλαιο-κλιματολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO370/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

 • κατανοήσουν τους λόγους της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες των αλλαγών αυτών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
 • συνδέσουν τις κλιματικές αλλαγές με την εξέλιξη του πλανήτη γή και του πολιτισμού στο παρελθόν
 • μάθουν πρακτικές συλλογής ποιοτικών δεδομένων που άπτονται του σύγχρονου και του προγενέστερου περιβάλλοντος.
 • εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων
 • εξασκηθούν στη σύνθεση πολυθεματικών δεδομένων 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Μηχανισμοί των κλιματικών αλλαγών
 • Μέθοδοι μελέτης των παλαιοκλιματικών και παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών
  • Εισαγωγή στη μελέτη σταθερών ισοτόπων
  • Εισαγωγή στη μελέτη ραδιοϊσοτόπων
  • Εισαγωγή στη μελέτη τρηματοφόρων ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών
  • Εισαγωγή στην παλυνολογία
 • Αποτελέσματα της παλαιοκλιματολογίας
 • Σύνδεση της παλαιοκλιματολογίας με τον ανθρώπινο πολιτισμό

Εργαστήριο

 • Μεθοδολογία και πρακτικές δειγματοληψίας για παλαιοκλιματικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες
 • Αναγνώριση και εντοπισμός τρηματοφόρων σε στερεοσκόπια
 • Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία παλαιοπεριβαλλοντικών, πολυθεματικών δεδομένων
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. στερεοσκόπια) και υλικού (πυρήνες ιζήματος, ακτινογραφίες πυρήνων ιζήματος, επιλεγμένα δείγματα ιζήματος).
 • Χρήση λογισμικών για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 2X13 = 26  
Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες) 1X13 = 13  
Αυτοτελής μελέτη, επεξεργασία και συγγραφή άσκησης 61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-8.

ΙΙ. Εργαστήριο

Αξιολόγηση της συμμετοχής και επίδοσης των εκπαιδευομένων στις ασκήσεις που τους δίδονται στη διάρκεια του εξαμήνου.

Κλίμακα Βαθμολογίας (συνολική): 0-2

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των  βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηρίου.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Το κλίμα τα τελευταία 40000 χρόνιαΑναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο», Γεραγά Μαρία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, ISBN: 978-960-530-125-5.
 2. Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 3. Paleoclimatology Paleoecology Paleogeography
 4. Quaternary Research
 5. Palaeoceanography
 6. Quaternary International