Τμήμα Γεωλογίας

Τεκτονική Γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων  Π. Ξυπολιάς, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_028
Εξάμηνο σπουδών  4ο  
Τίτλος μαθήματος  Τεκτονική Γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3(Θ), 2(Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO315/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τις τεκτονικές δομές στο γήινο φλοιό καθώς και τις διεργασίες, τις κινήσεις και τις δυνάμεις που την παρήγαγαν.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τις σημαντικότερες τεκτονικής δομές που δημιουργούνται στα πετρώματα
 • Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις σημαντικότερες τεκτονικές δομές στην ύπαιθρο
 • Να κατανοεί και να διακρίνει τεκτονικές δομές που σχηματίστηκαν σε διαφορετικά πεδία τάσεων
 • Να κατανοεί και να διακρίνει τεκτονικές δομές που σχηματίστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα του φλοιού
 • Να ταξινομεί τις τεκτονικές δομές με βάση τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και την κινηματική που υποδεικνύουν.
 • Να συνδυάζει τα στοιχεία προσανατολισμού τεκτονικών δομών και να υπολογίζει τα γεωμετρικά τους στοιχεία.
 • Να απεικονίζει την τρισδιάστατη γεωμετρία των τεκτονικών δομών με απλές αζουμουθιακές προβολές
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Μηχανικές ιδιότητες Πετρωμάτων
 3. Εφαρμογή της τάσης στα πετρώματα
 4. Μηχανισμοί παραμόρφωσης
 5. Εισαγωγή στα ρήγματα
 6. Κανονικά ρήγματα
 7. Ανάστροφα ρήγματα
 8. Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης
 9. Διακλάσεις
 10. Ζώνες διάτμησης
 11. Πτυχές-βασικές έννοιες
 12. Ταξινόμηση και μοντέλα σχηματισμού πτυχών
 13. Σχισμός.
 14. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 3Χ13=39
Εργαστηριακή Άσκηση  2Χ13=26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 45
Συγγραφή εργασιών 20
 Σύνολο μαθήματος  155
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα, σελ. 197.
 2. Κουκουβέλας Ι. 1998. Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα.
 3. Fossen H. 2010. Structural Geology. Cambridge University Press.
 4. Davis G., Reynolds S. 1996. Structural Geology of rock and regions. John Wiley & Sons, Inc.
 5. van der Pluijm B., Marshak S. 2004. Earth Structure. W. W. Norton & Company, Inc.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Structural Geology
 2. Tectonics
 3. Tectonophysics