Τμήμα Γεωλογίας

Ορυκτοί άνθρακες

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων  Κ. Χρηστάνης, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_703Ε
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Ορυκτοί άνθρακες
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 ώρες θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο, 1 ώρα Φροντιστήριο
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο για την επιτυχή παρακολούθηση ο φοιτητής πρέπει να έχει γνώσεις Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας, Γεωχημείας, Τεκτονικής, Ιζηματολογίας.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO374/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει:

 • Να έχουν αποκτήσει τη γνώση των γεωλογικών παραγόντων, που επηρεάζουν τη γένεση και την εξέλιξη των τυρφώνων και των κοιτασμάτων ορυκτών ανθράκων.
 • Να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές, που εφαρμόζονται στην κοιτασματολογική έρευνα και την εκμετάλλευση των ορυκτών ανθράκων.
 • Να γνωρίζουν τα παγκόσμια και εγχώρια αποθέματα των διαφόρων τύπων γαιανθράκων.
 • Να γνωρίζουν τις εξωηλεκτρικές χρήσεις των ορυκτών ανθράκων.
 • Να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ορυκτών ανθράκων.
 • Με το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες/προσόντα:
 • Θα γνωρίζουν και θα κατανοούν ουσιώδη ζητήματα, αρχές και θεωρίες, που αφορούν στη γένεση των ορυκτών ανθράκων.
 • Θα μπορούν να εφαρμόζουν τα παραπάνω στην αξιολόγηση δεδομένων, που αφορούν στην κοιτασματολογική έρευνα και την αξιοποίηση των ορυκτών ανθράκων.
 • Θα μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική βιβλιογραφία και να ενισχύουν την ήδη κτηθείσα γνώση.
 • Θα έχουν τις ικανότητες που χρειάζονται για την επαγγελματική εξέλιξη στο αντικείμενο αυτό.
 • Θα έχουν αναπτύξει τη διαδραστική ικανότητα και θα έχουν αντιληφθεί τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Προέλευση των ορυκτών ανθράκων.
 • Παράγοντες τυρφογένεσης.
 • Ενανθράκωση.
 • Είδη και Συστατικά των ορυκτών ανθράκων.
 • Δομές κοιτασμάτων.
 • Γεωλογική-κοιτασματολογική έρευνα.
 • Εξόρυξη, αποθέματα, παραγωγή, μη ενεργειακές χρήσεις.
 • Κοιτάσματα στον Ελληνικό χώρο.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο Οργανικής Πετρολογίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας  2×13=26
 Μικροσκοπική παρατήρηση στιλπνών τομών 1×13=13
 Φροντιστήριο 1×13=13
 Αυτοτελής Μελέτη  23
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές ασκήσεις, που πρέπει να λύσουν στο σπίτι και να παραδώσουν σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η εμπρόθεσμη παράδοση των ασκήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Β. Τελική εξέταση, που περιλαμβάνει:

 1. Γραπτή εξέταση στη θεωρία με
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση ασκήσεων
 • Σχεδίαση, κατανόηση και ερμηνεία κοιτασματολογικών τομών/χαρτών
 • Αποτελεί το 50% της τελικής βαθμολογίας.
 1. Προφορική εξέταση στο Μικροσκόπιο
 • Αναγνώριση ανθρακοπετρογραφικών δομικών συστατικών
 • Προέλευση των συγκεκριμένων συστατικών
 • Αποτελεί το 50% της τελικής βαθμολογίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Χρηστάνης, Κ., 1998. Ορυκτοί Άνθρακες. Παν/μιο Πατρών.

Ξενόγλωση Βιβλιογραφία

 1. Taylor, G.H., Teichmüller, M., Davis, A., Diessel, C.F.K., Littke, R., Robert, P., 1998. Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger, Berlin, 704 pp.
 2. Thomas, L., 2012. Coal Geology. 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 454 pp.

Περιοδικά

International Journal of Coal Geology https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-coal-geology