Τμήμα Γεωλογίας

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_050
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO317/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι ικανός να

 • Αποφασίζει την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης ορυκτών ή πετρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των οργανικών ιζημάτων) ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών έχοντας αποκτήσει γνώση πάνω στις αρχές λειτουργίας μερικών από τις πιο συνήθεις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πετρογραφική, ορυκτολογική και γεωχημική ανάλυση
 • Χρησιμοποιεί και να γνωρίζει πώς παρασκευάζονται δείγματα για ανάλυση με την εκάστοτε μέθοδο

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Ικανότητα να ερμηνεύει δεδομένα που προκύπτουν από κάθε αναλυτική μέθοδο χρησιμοποιώντας το ανάλογο λογισμικό.
 • Ικανότητα να διαχειρίζεται αναλυτικά δεδομένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Αρχές και χρήσεις των ακόλουθων μεθόδων: Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ, Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική μικροανάλυση, Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρων, Φασματοσκοπία Mössbauer, Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, διαφορική θερμοανάλυση, καθοδοφωταύγεια, προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση οργανικών ιζημάτων, maceral analyses, ανακλαστικότητα βιτρινίτη.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω μεθόδους μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων και των σχετικών βάσεων δεδομένων.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικών για την ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία των υλικών μελέτης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2x13= 26
Εργαστηριακή Άσκηση (υποχρεωτική) με ανάλυση πετρολογικού και αρχαιολογικού υλικού μέσω των αναλυτικών τεχνικών που παρουσιάστηκαν κατά την παράδοση του μαθήματος και επεξεργασία / αποτίμησης των αποτελεσμάτων 1x13= 13
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων  1x13= 13
Προετοιμασία και μελέτη δειγμάτων εργασίας στο εργαστήριο 1x6= 6
Αυτοτελής μελέτη και συγγραφή της γραπτής εργασίας 3χ13= 39
Μελέτη Σαββατοκύριακο 1x13= 13
Μελέτη κατά την εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών 2χ3= 6
 Σύνολο μαθήματος  116
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (75% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (25% της συνολικής βαθμολογίας)

Ερμηνεία και αποτίμηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω μεθόδους μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων και των σχετικών βάσεων δεδομένων.

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 2. Σχετικές επιστημονικής δημοσιεύσεις
 3. Επιλεγμένες ενότητες των εγχειριδίων χρήσης των αναλυτικών και των συνοδών λογισμικών πακέτων.