Τμήμα Γεωλογίας

Kοιτασματολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Σ. Καλαϊτζίδης, Επίκ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_607
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Kοιτασματολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, Ασκήσεις πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Ορυκτολογία, Πετρογραφία, Γεωχημεία, Πετρολογία, Τεκτονική, Γεωδυναμική, Ιστορική Γεωλογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO347/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Κοιτασματογένεση των κύριων τύπων κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών. Επίσης δίνονται εισαγωγικά στοιχεία οικονομικής γεωλογίας.

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:

 • Γνώση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών και κατανόησης του «περιγραφικού ή εμπειρικού προτύπου» κάθε τύπου κοιτάσματος.
 • Ανάλυση του «περιγραφικού μοντέλου» με συνδυασμό μάκροπετρογραφικών, πετρολογικών, τεκτονικών και γεωχημικών χαρακτήρων, καθώς και οπτικής μικροσκοπίας. Εφαρμογή της ανάλυσης αυτής στην ταξινόμηση των κοιτασμάτων όσον αφορά στο «μεταλλογενετικό πρότυπο».
 • Ικανότητα στην αξιολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων γεωλογικής εξερεύνησης, σύγκριση με γνωστά «μεταλλογενετικά πρότυπα» και σύνθεση των γεωλογικών δεδομένων με στόχο των εντοπισμό νέων κοιτασμάτων.
Γενικές Ικανότητες

Επιλέξτε από τα προηγούμενα

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Κοιτασματολογία και η θεματολογία της
 • Τα είδη των κοιτασμάτων και η γένεσή τους
 • Κοιτάσματα στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο
 • Μάκρο- και μίκροσκοπικά χαρακτηριστικά κυριότερων μεταλλικών ορυκτών
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, σε εργαστήρια οπτικής μικροσκοπίας και στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας 2×13=26 
 Φροντιστηριακές διαλέξεις και Ασκήσεις  1×13=13
 Εργαστηριακή μακροσκοπική παρατήρηση μεταλλευμάτων και μικροσκοπική παρατήρηση μεταλλογραφικών δοκιμίων 2×13=26
 Ασκήσεις πεδίου με συγγραφή ατομικής εργασίας 20
 Αυτοτελής Μελέτη 35
 Σύνολο μαθήματος  120
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α.Επίλυση προβλημάτων δεδομένων γεωχημείας και οικονομικής γεωλογίας.

Β. Προφορική Εξέταση (10%) που περιλαμβάνει :

 1. Αναγνώριση μεταλλευμάτων
 2. Ανάπτυξη γενετικού μοντέλου κοιτασμάτων σε σχέση με ιστολογικά χαρακτηριστικά μεταλλευμάτων
 3. Ερμηνεία γεωλογικών χαρτών – Σύνδεση με Ασκήσεις Υπαίθρου.

Γ. Εργαστηριακή εξέταση (30%) που περιλαμβάνει :

 1. Αναγνώριση μέσω οπτικής μικροσκοπίας μεταλλικών ορυκτών
 2. Αναγνώριση μέσω οπτικής μικροσκοπίας ιστών μεταλλικών ορυκτών

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο προσομοιώσεις των εργαστηριακών εξετάσεων.
 2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε αυτοαξιολόγηση με υλικό Προόδου που δίνεται μέσω του eclass.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Μελιδώνης, Ν., 1992. Γενική Κοιτασματολογία. ΟΕΔΒ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 516 σελ.
 2. Σκαρπέλης, Ν., 2006. Εισαγωγή στην Κοιτασματολογία. ΕΚΠΑ, Αθήνα, 268 σελ.

Ξενόγλωσση

 1. Robb, L., 2004. Introduction to ore-forming processes. ISBN: 978-0-632-06378-9, Wiley-Blackwell, 384 p.

Περιοδικά

 1. Economic Geology Journal http://www.segweb.org/