Τμήμα Γεωλογίας

Με την τηλεδιάσκεψη παρέχεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης συμμετοχής σε οιαδήποτε συνεδρίαση. Για την συμμετοχή απαιτείται :

  1. Πρόσβαση στον κυβερνοχώρο
  2. Πλήρη ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος που θα συνδεθεί στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ( Windows / Macintosh / Linux / Android)
  3. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Διαδικτυακή κάμερα με εσνωματωμένο μικρόφωνο ή Διαδικτυακή κάμερα και εξωτερικό μικρόφωνο
  4. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Ηχεία ή ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο

Η απομακρυσμένη πρόσβαση παρέχει την δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να ελέγχει τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από απόσταση (εκτός γραφείου), ενώ παράλληλα μπορεί να συνδέεται σε λειτουργικές μονάδες τόσο του γραφείου του όσο και του ιδρύματος.

Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει την διεύθυνση http://mail.upatras.gr  , ενώ για τους προπτυχιακούς ισχύει η διεύθυνση http://mail.upnet.gr  . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι έκαστος χρήστης να γνωρίζει τα στοιχεία σύνδεσης (username & password).

Η απομακρυσμένη σύνδεση σε λειτουργικές μονάδες του ιδρύματος ή του γραφείου, απαιτεί την εγκατάσταση του λογισμικού OpenVPN. Μέσω αυτού και με χρήση των στοιχείων σύνδεσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης επιτυγχάνει την πρόσβαση στις λειτουργικές μονάδες του ιδρύματος (π.χ. υπηρεσίες και συλλογές της βιβλιοθήκης) και τις συνεργαζόμενες με αυτό υπηρεσίες (π.χ.  HEAL-LINK).

Τα στοιχεία σύνδεσης όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, γίνονται γνωστά κατά την εγγραφή τους στο πρώτο έτος από την Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση απώλειας αυτών, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τεχνικό υπεύθυνο του δικτύου, του οικείου Τμήματος.

Η αίτηση σύνδεσης γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής φόρμας προς το ΚΕΑΔΔ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τον εκάστοτε χρήστη ή σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν αφορούν τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία ας σημειωθεί ότι δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και είναι όπως στην συνέχεια : Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Τμήμα, Ιδιότητα, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), επιθυμητό όνομα χρήστη. Τα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία του χρήστη, θα πρέπει να συμπληρώνονται με Ελληνικούς / Λατινικούς χαρακτήρες, όπου το πρώτο γράμμα θα πρέπει να είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά. Το Τμήμα καθώς και η ιδιότητα μπορεί να επιλεχθεί μέσα από την εμφανιζόμενη λίστα και αφορά (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ (Msc, Phd), ΙΔΑΧ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ). Στο πεδίο του αιτούμενου κωδικού, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει ένα όνομα με λατινικούς χαρακτήρες (μέχρι δώδεκα). Αυτός θα πρέπει να είναι διαφορετικός απο τον αντίστοιχο απομακρυσμένης πρόσβασης. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο εξής : Κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού, να είναι απενεργοποιημένο το πλήκτρο Caps_Lock (δημιουργία κεφαλαίων χαρακτήρων). Η αίτηση αυτή δεν αφορά Προπτυχιακούς.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής, το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με ένα κωδικό, που αποτελεί τον αύξοντα αριθμό της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να αποθηκεύεται. Η αίτηση αυτή δίνει στον χρήστη την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και απομακρυσμένης πρόσβασης. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης το σύστημα την απορρίψει, τότε μπορεί α. να έχει ήδη υποβληθεί αίτηση με το όνομα αυτό, β. να έχει αφεθεί κάποιο πεδίο κενό, γ. να έχει πληκτρολογηθεί λάθος στοιχείο. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση [link  ]. Η πορεία της κατάστασης για την υποβληθείσα αίτηση απαιτεί την πληκτρολόγηση του αύξοντα αριθμού της αίτησης και ελέγχεται μέσω του συνδέσμου [link  ].

Η παραλαβή των στοιχείων σύνδεσης έκαστου χρήστη, πραγματοποιείται με την μετάβαση αυτού στα γραφεία της Upnet, που βρίσκονται στον δεύτερο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση παραλαβής στοιχείων από Μεταπτυχιακούς Διπλώματος Ειδίκευσης ή Υποψήφιους Διδάκτορες, θα πρέπει να προσκομίζεται και η σχετική βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος.

Για την ψηφιακή υπογραφή ο χρήστης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το ειδικό αναγνώστη καρτών (Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον αναγνώστη, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δικτύου του Πανεπιστημίου). Από τον σύνδεσμο Academic ID, με επιλογή στην Είσοδο /Εγγραφή και ενεργοποίηση του συνδέσμου  Προσωπικών Ιδρυμάτων Φορέων, ο χρήστης πιστοποιείται μέσω των κωδικών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Φορέα που υπηρετεί. Από τις εμφανιζόμενες καρτέλες, επιλέγεται αυτή με την ονομασία Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Ανάλογα με την έκδοση των windows 32/64 bit  που διαθέτει έκαστος χρήστης, πραγματοποιεί λήψη του ανάλογου οδηγού. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του οδηγού, συνδέεται ο αναγνώστης στον υπολογιστή και εν συνεχεία εισάγεται η ψηφιακή ταυτότητα. Στον σύνδεσμο Ψηφιακή Υπογραφή , παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την χρήση και εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής.   

Oι 12 Χρυσοί Κανόνες για Προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του χώρου εργασίας σας

1ος Κανόνας

Ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή, δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να μένει ενιαίος. Αντίθετα θα πρέπει να διαχωρίζεται σε επιμέρους τομείς (partition). Η ύπαρξη το πολύ 3-4 τομέων (ανάλογα με την χωρητικότητα του σκληρού δίσκου) δεν αποτελεί πρόβλημα, ενώ θα πρέπει όλοι να είναι διαμορφωμένοι με βάση το πρωτόκολλο NTFS. Στον πρώτο τομέα (boot_c), θα πρέπει να εκαθίστανται μόνο τα λογισμικά. Σε ένα άλλο τομέα τα κείμενα και σε ένα τρίτο οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο αρχείο. Ενας τομέας του σκληρού μπορεί να δεσμευτεί και εκεί να αποθηκευτεί σε μορφή ψηφιακής καταγραφής όλος ο πρώτος τομέας, μέσω ειδικού λογισμικού (GHOST). Με τον τρόπο αυτό όποιος ιός και να μολύνει τον υπολογιστή, ο χρήστης δεν χάνει κάποια από τα κείμενα ή τα χρήσιμα αρχεία, ενώ παράλληλα η λειτουργία του υπολογιστή, αποκαθίσταται σε περίπου 10-15 λεπτά μιας και μέσα στην ψηφιακή καταγραφή έχουν αποθηκευτεί όλες οι ρυθμίσεις του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση.