Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Διαδικτυακή Εκδήλωση στην ΠΔΕ για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης - «TRITON» Interreg Greece-Italy

Διαδικτυακή Εκδήλωση στην ΠΔΕ για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης - «TRITON» Interreg Greece-Italy

Διαδικτυακή Εκδήλωση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «TRITON»

Οι παράκτιες ζώνες είναι στρατηγικής σημασίας για όλους τους Ευρωπαίους. Αποτελούν πηγή τροφής και πρώτων υλών, συνιστούν ζωτικής σημασίας μεταφορικό και εμπορικό κόμβο, σε αυτές απαντώνται μερικά από τα πιο αξιόλογα οικοσυστήματα, είναι προσφιλείς τόποι αναψυχής και σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού διαμένει σε αυτές. Οι παράκτιες ζώνες, όμως, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καταστροφής των αξιόλογων ενδιαιτημάτων που απαντώνται σε αυτές, ρύπανσης των υδάτων, παράκτιας διάβρωσης και εξάντλησης των πόρων με άμεση συνέπεια να μαστίζονται από σοβαρά κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά προβλήματα, όπως εξασθένιση του κοινωνικού ιστού, περιθωριοποίηση, ανεργία και καταστροφή περιουσιών εξαιτίας της διάβρωσης.

Όπως η πλειονότητα των ευρωπαϊκών ακτών, έτσι και οι παράκτιες περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω φυσικών αιτιών (εκτεταμένες προσβολές, θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα, και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών, όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες υποδομές. Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που υπογράφηκε το 2008, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς ανθρώπους και οικοσυστήματα. Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των ακτών και των δυνατοτήτων τους, τα εν λόγω προβλήματα πρέπει να λυθούν, τα δε μέτρα αντιμετώπισης πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης των προβλημάτων.

Χάρη στο ευρωπαϊκό έργο «TRITON» που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg V-A Greece-Italy, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εγκαθιδρυθούν εργαλεία υποστήριξης για την λήψη αποφάσεων με στόχο την προστασία των παράκτιων περιοχών και την μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών.

Κορυφαίο βήμα στην πορεία του έργου αποτελεί η τελική εκδήλωση – ημερίδα του έργου που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 2 Ιουλίου 2020. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από τους εταίρους του έργου: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC), Περιφέρεια Απουλίας και Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.

Όσοι επιθυμούν να δουν το πρόγραμμα της εκδήλωσης και να συμμετέχουν σε αυτήν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://routelab.gr/?tribe_events=triton-final-event

Ετικέτες: Δραστηριότητες, Ημερίδα