Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις
  • Προκήρυξη | "Μεταμορφικές Διεργασίες σε Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα", Αναπλήρωτης Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Προκήρυξη | "Μεταμορφικές Διεργασίες σε Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα", Αναπλήρωτης Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γνωστικό αντικείμενο: "Μεταμορφικές Διεργασίες σε Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα"
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 1132/2017 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

10/11/2017

Υποψήφιοι:
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος