Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Μεταπτυχιακά μαθήματα | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κούκης

Η κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας καλύπτει την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και την εκτέλεση των τεχνικών έργων (αντικείμενα Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας) καθώς τη μελέτη της σεισμοτεκτονικής - σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου και των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων (αντικείμενα Σεισμολογίας και Γεωφυσικής).

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα με τη συμμετοχή σε σειρά έργων υποδομής όπως: ύδρευσης, δημιουργίας χώρων απόθεσης απορριμμάτων, διάθεσης τοξικών αποβλήτων και αποκατάστασης του τοπίου, ευστάθειας των πρανών σε φράγματα και έργα οδοποιίας, μελέτης των κατολισθήσεων, διαβρώσεων και πλυμμηρών, μελέτης των συνθηκών θεμελίωσης και των σεισμολογικών παραμέτρων οικιστικών περιοχών (μικροζωνικές μελέτες) και διερεύνησης αρχαιολογικών χώρων με μη καταστροφικές μεθόδους (γεωλογικές και γεωφυσικές).

Με βάση τα παραπάνω πιστεύεται ότι η Ειδίκευση αυτή μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά σε επιστήμονες των θετικών επιστημών και μηχανικούς που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατασκευή έργων, το σχεδιασμό χρήσεων γης, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και τις σεισμοτεκτονικές διεργασίες.

Αναλυτικώτερα τα «Τεχνικά έργα» και «υδατικοί πόροι – υπόγεια νερά» αποτελούν τα κύρια αντικείμενα εμβάθυνσης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική τους διάσταση. Το αντικείμενο «γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα» εξετάζεται από πλευράς επικινδυνότητας, πρόληψης και κυρίως επιπτώσεων στα κύρια αντικείμενα.

Στα «τεχνικά έργα» περιλαμβάνονται όλα τα συγκοινωνιακά (δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες, επιχώματα, πρανή κ.λπ.), λιμενικά, υδραυλικά (φράγματα, λιμνοδεξαμενές), Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) καθώς επίσης ο αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης. Αναλύονται οι σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού και κατασκευής με βασική παράμετρο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Γίνεται συστηματική άσκηση στις σύγχρονες τεχνολογίες με χρήση ειδικού εργαστηριακού και επιτόπου εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης (monitoring) ενώ δίνεται έμφαση στα «τεχνικογεωλογικά – γεωτεχνικά κριτήρια» τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα των έργων αυτών. Αναλύεται επίσης η επίδραση των «γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων» (σεισμοί, κατολισθήσεις, διαβρωτικές – αποσαθρωτικές διεργασίες, πλημμύρες), στο σχεδιασμό των τεχνικών έργων με έμφαση στη διαστασιολόγηση μέτρων πρόληψης – αντιμετώπισής τους και κύρια παράμετρο την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

Στους «υδατικούς πόρους – υπόγεια νερά» αναλύονται οι μεθοδολογίες και τεχνικές διερεύνησης αποθεμάτων και ορθολογικής εκμετάλλευσης και διαχείρισής τους. Έμφαση δίνεται στους παράγοντες ρύπανσης – μόλυνσης και γενικότερης υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών καθώς και τις τεχνικές πρόληψης και αποκατάστασης – απορρύπανσης. Εξετάζονται ακόμη οι διεργασίες από περιβαλλοντικές επιδράσεις διαφόρων πηγών ρύπανσης (αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές κ.λπ.) οι οποίες έχουν σαν κύριο αποδέκτη τα υπόγεια νερά και δίνεται έμφαση στα κριτήρια και τις στρατηγικές επιλογής των θέσεων διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Συμπληρωματικά αναλύονται σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης, καταγραφής και επεξεργασίας – ανάλυσης δεδομένων (πηγές ρύπανσης, μετανάστευση – κίνηση ρυπαντών στο έδαφος, ζωνοποίηση καταλληλότητας χρήσεων και κρισίμων παραμέτρων σχεδιασμού σε χάρτες, θεματικές χαρτογραφήσεις στα πλαίσια της μελέτης – κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.) με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων αποτύπωσης και διαχείρισης (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – G.I.S. κ.λπ.). Ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει προς τεχνολογίες αιχμής όπως οι υδρογονάνθρακες , τα σεισμικά σενάρια και η γεωφυσική έρευνα τεχνικών έργων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά που αποτελούν το βασικό κορμό εξειδίκευσης της κατεύθυνσης τα οποία εστιάζουν στα κύρια αντικείμενα εμβάθυνσης. Συμπληρωματικά, διδάσκονται έξι (6) μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν υποβοηθητικά, συναφή με τα κύρια αντικείμενα θέματα, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται σε επίπεδο συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης λόγω του καθαρά εφαρμοσμένου χαρακτήρα τους και της άμεσης εξάρτησής τους από τα ηλεκτρονικά μέσα. Από τα μαθήματα επιλογής, επιλέγονται τα τρία (3).

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τεχνικά Έργα και Χρήσεις Γης-Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Επί τόπου και Εργαστηριακές δοκιμές Γεωτεχνικής

Προστασία Υδροφόρων από Μόλυνση και Ρύπανση

Γεωστατιστική

Εφαρμογές της Γεωφυσικής στη Μελέτη-Κατασκευή Τεχνικών έργων και στους Υδατικούς Πόρους

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος

Ειδικές Γεωτεχνικές και Υδρογεωλογικές μελέτες. Τεχνικογεωλογικές-Γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις

Καταστροφικά Γεωλογικά φαινόμενα και Προστασία Περιβάλλοντος

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Νομοθεσία και Προδιαγραφές – Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Ρύπανση εδαφών και νερών και Μέθοδοι – Τεχνικές απορρύπανσης

 

Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Τεταρτογενούς

Γ'& Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Ειδίκευσης