Τμήμα Γεωλογίας

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων που θα συμβάλουν στην πρόοδο και την εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει πρόταση τίτλου της Διατριβής και γενικό προσχέδιο αυτής. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Λεπτομέρειες για τον Κανονισμό του Προγράμματος (προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής, αξιολόγηση αιτήσεων, επίβλεψη, υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων Διδακτόρων κ.α.), όπως και υπόδειγμα της σχετικής αίτησης δίνονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα. 

Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.docx)ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.docx[Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής]15 kB
Download this file (Kanonismos_Didaktorikon_Spoudon_Geology_FEK_1557.pdf)Kanonismos_Didaktorikon_Spoudon_Geology_FEK_1557.pdf[Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών]274 kB
Οδηγός Σπουδών 2022-2023 Οδηγός Σπουδών 2022-2021 Οδηγός Σπουδών 2021-2020 Οδηγός Σπουδών 2020-2019
Οδηγός Σπουδών 2019-2018 Οδηγός Σπουδών 2018-2017 Οδηγός Σπουδών 2017-2016 Οδηγός Σπουδών 2016-2015
Οδηγός Σπουδών 2015-2014 Οδηγός Σπουδών 2014-2013 Οδηγός Σπουδών 2013-2012 Οδηγός Σπουδών 2012-2011
Οδηγός Σπουδών 2011-2010 Οδηγός Σπουδών 2010-2009 Οδηγός Σπουδών 2009-2008 Οδηγός Σπουδών 2008-2007
Οδηγός Σπουδών 2007-2006 Οδηγός Σπουδών 2006-2005

Στον υπάρχοντα σύνδεσμο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα πληροφόρησης με το νέο πρόγραμμα σπουδών που έχει εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Συνημμένα:
Download this file (New_Undergraduate_Program_2018_2019.pdf)New_Undergraduate_Program_2018_2019.pdf[Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας ]885 kB

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωλογίας με κωδικό Geol_084. Είναι προαιρετικό μάθημα, δεν έχει διδακτικές μονάδες και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης εντάσσεται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη στη λήψη πτυχίου. Επίσης δεν βαθμολογείται, αλλά αξιολογείται με τη μορφή επιτυχώς/ανεπιτυχώς.

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών μας, καθώς τους φέρνει σε επαφή με την αγορά εργασίας. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας γιατί συμβάλλει:

  • Στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των τελειόφοιτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων.
  • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους ενώ στην περίπτωση που τους έχει ορίσει μπορεί να τους διευρύνει.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά περιόδους φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Βιομηχανίες, Εργαστήρια, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί ή Ινστιτούτα: ΕΑΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΑΑ, κλπ, Μελετητικές, Εργοληπτικές και Μεταλλευτικές Εταιρείες) που υποβάλλουν κάθε χρόνο αιτήματα για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο πρόσκλησης προγράμματος πρακτικής άσκησης που τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η διασύνδεση των φορέων, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας επιτυγχάνεται επιπρόσθετα με τον διαδικτυακό Κόμβο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί ένα σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ διασυνδέοντας τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ), που παρέχουν θέσεις ΠΑ, με τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και με τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους. Ο «ΑΤΛΑΣ» παρέχει μία ενιαία βάση προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωλογίας που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 6/25.11.2020 Γ.Σ. του Τμήματος και τα αρχεία που αφορούν την πιο πρόσφατη σχετική προκήρυξη (ακ. έτους 2021-2022).

Συνημμένα:
Download this file (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf[Κανονισμός λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωλογίας]138 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2021-2022.docx)ΑΙΤΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2021-2022.docx[Προκήρυξη 2021-2022 Έντυπο Αίτησης Φοιτητών]102 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ_ΦΟΡΕΩΝ_2021-2022.doc)ΑΙΤΗΣΗ_ΦΟΡΕΩΝ_2021-2022.doc[Προκήρυξη 2021-2022 Έντυπο Αίτησης Φορέων]122 kB
Download this file (Προκηρυξη_2021-2022.pdf)Προκηρυξη_2021-2022.pdf[Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωλογίας 2021-2022]224 kB

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο παρατίθεται (ανά εξάμηνο φοίτησης) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

Συνημμένα:
Download this file (Curriculum_Winter_Semester_2021_2022.pdf)Curriculum_Winter_Semester_2021_2022.pdf[ ]341 kB
Download this file (Timetable_2020_2021_Spring_Semester_final.pdf)Timetable_2020_2021_Spring_Semester_final.pdf[Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021]306 kB