Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Ι. Ηλιόπουλος,, Αναπλ.  Καθηγητής, Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_050
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO317/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι ικανός να

 • Αποφασίζει την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης ορυκτών ή πετρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των οργανικών ιζημάτων) ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών έχοντας αποκτήσει γνώση πάνω στις αρχές λειτουργίας μερικών από τις πιο συνήθεις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πετρογραφική, ορυκτολογική και γεωχημική ανάλυση
 • Χρησιμοποιεί και να γνωρίζει πώς παρασκευάζονται δείγματα για ανάλυση με την εκάστοτε μέθοδο

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Ικανότητα να ερμηνεύει δεδομένα που προκύπτουν από κάθε αναλυτική μέθοδο χρησιμοποιώντας το ανάλογο λογισμικό.
 • Ικανότητα να διαχειρίζεται αναλυτικά δεδομένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Αρχές και χρήσεις των ακόλουθων μεθόδων: Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ, Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική μικροανάλυση, Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρων, Φασματοσκοπία Mössbauer, Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, διαφορική θερμοανάλυση, καθοδοφωταύγεια, προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση οργανικών ιζημάτων, maceral analyses, ανακλαστικότητα βιτρινίτη.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω μεθόδους μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων και των σχετικών βάσεων δεδομένων.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικών για την ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία των υλικών μελέτης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2x13= 26
Εργαστηριακή Άσκηση (υποχρεωτική) με ανάλυση πετρολογικού και αρχαιολογικού υλικού μέσω των αναλυτικών τεχνικών που παρουσιάστηκαν κατά την παράδοση του μαθήματος και επεξεργασία / αποτίμησης των αποτελεσμάτων 1x13= 13
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων  1x13= 13
Προετοιμασία και μελέτη δειγμάτων εργασίας στο εργαστήριο 1x6= 6
Αυτοτελής μελέτη και συγγραφή της γραπτής εργασίας 3χ13= 39
Μελέτη Σαββατοκύριακο 1x13= 13
Μελέτη κατά την εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών 2χ3= 6
 Σύνολο μαθήματος  116
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (75% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (25% της συνολικής βαθμολογίας)

Ερμηνεία και αποτίμηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω μεθόδους μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων και των σχετικών βάσεων δεδομένων.

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 2. Σχετικές επιστημονικής δημοσιεύσεις
 3. Επιλεγμένες ενότητες των εγχειριδίων χρήσης των αναλυτικών και των συνοδών λογισμικών πακέτων.

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Προαιρετικό Επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GEOL_051
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Παλαιο-ωκεανογραφία, Παλαιο-κλιματολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO370/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

 • κατανοήσουν τους λόγους της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες των αλλαγών αυτών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
 • συνδέσουν τις κλιματικές αλλαγές με την εξέλιξη του πλανήτη γή και του πολιτισμού στο παρελθόν
 • μάθουν πρακτικές συλλογής ποιοτικών δεδομένων που άπτονται του σύγχρονου και του προγενέστερου περιβάλλοντος.
 • εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων
 • εξασκηθούν στη σύνθεση πολυθεματικών δεδομένων 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Μηχανισμοί των κλιματικών αλλαγών
 • Μέθοδοι μελέτης των παλαιοκλιματικών και παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών
  • Εισαγωγή στη μελέτη σταθερών ισοτόπων
  • Εισαγωγή στη μελέτη ραδιοϊσοτόπων
  • Εισαγωγή στη μελέτη τρηματοφόρων ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών
  • Εισαγωγή στην παλυνολογία
 • Αποτελέσματα της παλαιοκλιματολογίας
 • Σύνδεση της παλαιοκλιματολογίας με τον ανθρώπινο πολιτισμό

Εργαστήριο

 • Μεθοδολογία και πρακτικές δειγματοληψίας για παλαιοκλιματικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες
 • Αναγνώριση και εντοπισμός τρηματοφόρων σε στερεοσκόπια
 • Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία παλαιοπεριβαλλοντικών, πολυθεματικών δεδομένων
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. στερεοσκόπια) και υλικού (πυρήνες ιζήματος, ακτινογραφίες πυρήνων ιζήματος, επιλεγμένα δείγματα ιζήματος).
 • Χρήση λογισμικών για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 2X13 = 26  
Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες) 1X13 = 13  
Αυτοτελής μελέτη, επεξεργασία και συγγραφή άσκησης 61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-8.

ΙΙ. Εργαστήριο

Αξιολόγηση της συμμετοχής και επίδοσης των εκπαιδευομένων στις ασκήσεις που τους δίδονται στη διάρκεια του εξαμήνου.

Κλίμακα Βαθμολογίας (συνολική): 0-2

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των  βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηρίου.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Το κλίμα τα τελευταία 40000 χρόνιαΑναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο», Γεραγά Μαρία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, ISBN: 978-960-530-125-5.
 2. Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 3. Paleoclimatology Paleoecology Paleogeography
 4. Quaternary Research
 5. Palaeoceanography
 6. Quaternary International

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια 
Κωδικός μαθήματος GE0L_052
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Υδροχημεία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα τα εξής μαθήματα: Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO360/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για γενικά και ειδικά θέματα υδροχημείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη δημιουργία της φυσικής χημικής σύστασης του νερού
 • Να κατανοήσουν τις υδρογωεχημικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τη φυσική χημική σύσταση του υπόγειου νερού και την αλληλεπίδραση νερού - πετρώματος
 • Να αναγνωρίζουν τη επίδραση της ρύπανσης στο χημική σύσταση του νερού.
 • Να γνωρίζουν τους τρόπους και μεθοδολογίες για την ανάλυση δειγμάτων νερού στο Εργαστήριο.
 • Να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων
 • Να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τα αποτελέσματα αυτά.
 • Να μάθουν τα σταθερότυπα του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης από τα προηγούμενα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Φυσική χημική σύσταση του υπόγειου νερού
 • Θερμοδυναμικά δεδομένα
 • Εργότητα
 • Διάλυση Ορυκτών
 • Οξειδοαναγωγικά Φαινόμενα
 • Κατιοντική ανταλλαγή
 • Χημική προσβολή ασβεστολίθων – καρστικοποίηση
 • Φυσικοχημικές Παράμετροι του Νερού (pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αλκαλικότητα, σκληρότητα, δείκτες κορεσμού)
 • Υδροχημικά Διαγράμματα – Υδροχημικοί Χάρτες
 • Ταξινόμηση των νερών
 • Γεωχημεία των υπόγειων νερών
 • Σταθερότυπα του νερού
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, Επίλυση ασκήσεων υδροχημείας κατά την διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας       2Χ13= 26 

Εργαστηριακές ασκήσεις υδροχημείας και επίδειξη χημικών αναλύσεων στο Εργαστήριο

 1Χ13= 13
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 3Χ13= 39
Αυτοτελής άσκηση, προετοιμασία και συγγραφή της γραπτής εργασίας, προετοιμασία εξετάσεων 3Χ13= 39
 Σύνολο μαθήματος  117
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περιόδο και
 2. Γραπτές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Ο μέσος όρος των βαθμών των αναφορών αποτελεί τα 10% του τελικού βαθμού.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Λαμπράκης, Ν. Εισαγωγή στην Υδροχημεία, 2015 Παν/κες Εκδόσεις, Παν/μιο Πατρών
 2. Appelo, C.A.J & Postma,D. 2005, Geochemistry, groundwater and pollution , A.A. Balkema Publishers.

- Σχετικά Επιστημονικά Περιοδικά:

 1. Environmental Earth Sciences, Springer Publishers; Environmental Monitoring and Assessment,  Springer Publishers

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων Π. -Δ.-Κουτσοβίτης, Επίκ.  Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_049
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) , 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πετρογραφία Ι, ΙΙ και Ιζηματολογία.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.  
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες / προσόντα:

 • Χρήση και εκμετάλλευση των πετρωμάτων ως «Μάρμαρα» και Αδρανή υλικά.
 • Ικανότητα εκπόνησης ορυκτοπετρογραφικής και φυσικομηχανικής μελέτης πετρωμάτων.
 • Ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξή τους.
 • Διαχείριση επικίνδυνων λατομικών αποβλήτων και οριοθέτηση νέων πιθανών περιοχών.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση λίθινών και αρχαίων ιστορικών μνημείων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Περιεχόμενο μαθήματος  Μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα- το μάρμαρο ως ορυκτός πλούτος – φυσικά χαρακτηριστικά – γεωλογικός χωροχρόνος- φυσικομηχανικές και τεχνικές ιδιότητες – κατανομή και ποικιλίες μαρμάρων – χρήσεις πετρωμάτων και μαρμάρων – το μάρμαρο στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή – φάσεις αξιοποίησης και τυποποίησης – βάση δεδομένων – αδρανή υλικά και πετρώματα – ορυκτοπετρογραφική εξέταση – προσδιορισμός ιδιοτήτων και εργαστηριακός έλεγχος αδρανών υλικών, ταξινόμηση και χρήση – αποκατάσταση περιβάλλοντος – το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Παραδόσεις (Power  Point),  Εργαστηριακές Ασκήσεις
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστηριακές ασκήσεις 1×13=13
 Αυτοτελής Μελέτη  61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή τελική εξέταση (20%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.
 2. Προφορική τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και παρουσίασης τους σε ακροατήριο.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (1985):Πετρογραφία Ι.Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (2005):Πετρογραφία ΙΙ. Πανεπιστήμιο Πατρών.
 3. Τσιραμπίδης, Α.Ε. (2005):Ο Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος. Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.