Τμήμα Γεωλογίας

Πρόσκληση ΙΚΥ για Υποτροφίες Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώθηκε Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα
μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-
Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Επισυνάπτονται η σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Υποτροφίες