Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη | "Γεωμορφολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιζηματολογία" στη Βαθμίδα του Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο: Ιζηματολογία
Βαθμίδα:

Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 3158/21-12-2022 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 31565

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

3/3/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις