Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 152/25-01-2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 32035

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

2/4/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις