Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Σεισμολογία-Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Αν. Καθηγητή

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Σεισμολογία-Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Αν. Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο: Σεισμολογία-Γεωφυσική
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 358/15-02-2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 32382

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

23/4/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις