Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σημείωση 16/05/2023: Ακύρωση κωδικού ΑΠΕΛΛΑ λόγω προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών. 

Γνωστικό αντικείμενο:

Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία
Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 997/12-04-2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 33689

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

27/6/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις