Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Τροποποίηση: Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Τροποποίηση: Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 997/12-04-2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 33976*

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

17/7/2023

*Η θέση είχε αρχικά προκηρυχθεί με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 33690, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε λόγω αναστολής των διαδικασιών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές της 21ης/05/2023.

Ετικέτες: Προκηρύξεις