Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Πετρογραφία-Πετρογένεση" στη Βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο: Πετρογραφία – Πετρογένεση
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τ2623/9.10.2023, τ. Γ' (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 36349

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

11/12/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις