Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη | "Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων" Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Κοιτασματολογία" στη Βαθμίδα του Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο:

Κοιτασματολογία
Βαθμίδα:

Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 2745/19.10.2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

36746

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

26-12-2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις