Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Γεωμορφολογία" στη Βαθμίδα του Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο:

Γεωμορφολογία
Βαθμίδα:

Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 2994/13.11.2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

37176

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

16-01-2024

Ετικέτες: Προκηρύξεις