Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Σκούρα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΣΚΟΥΡΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΜΕ ΠΡΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΆΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10.500,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στην Αθήνα σήμερα 22 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος Ο κ. Κάρολος-Αναστασιος Γ. Σκούρας, Πρόεδρος του Ιδρύματος, εγκρίνει και δημοσιεύει την χορήγηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του καταστατικού του, (ΦΕΚ 335/10-3-1993) και των άρθρων 10 και 56 παρ. I του Ν.4182/2013, υποτροφίες για το έτος 2022 -2023. Οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα χορηγηθούν θα εξετασθούν και με τις προϋποθέσεις τις παρ. 2 του 181/2021 πρακτικού Δ.Σ. του Ιδρύματος και αφορά την ακρίβεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022.

Α.- θα χορηγήσει έξη (6) υποτροφίες σε αποφοίτους Λυκείων των περιοχών Καλαβρύτων- Αιγιαλείας ή και άλλων περιοχών αν αποδεικνύεται η καταγωγή τους από τις ανωτέρω περιοχές, με βαθμό «άριστα ή λίαν καλώς».

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη διεύθυνση. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΚΟΥΡΑ - Ευέλπιδων 13 Τ.Κ. 11362 Αθήνα τα εξής δικαιολογητικά.

  1. - Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, αριθμός Α.Φ.Μ., ΙΒΑΝ (λογαριασμός τράπεζας), στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων.
  2. - Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με τη βαθμολογία τους.
  3. Βεβαίωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή των Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα φοιτήσουν.
  4. - Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου- κατοικίας τους.
  5. - Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας, ατομικό και οικογενειακό από τα οποία να προκύπτει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας και προστατευόμενων μελών. Αιτήσεις με εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ δεν θα γίνονται δεκτές.

Το ποσό που θα διατεθεί συνολικά για ένα έτος σπουδών θα ανέλθει σε εννέα (9.000,00) ευρώ, (1 .500,00 σε έκαστον), και θα καταβληθεί το πρώτο τετράμηνο του 2023 με την υποβολή προς το Ίδρυμα βεβαίωσης του εκπαιδευτικού φορέα, ότι παρακολούθησε επιτυχώς τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου και την αποστολή επικυρωμένης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβε ή θα λάβει άλλη υποτροφία ή βοήθημα για την περίοδο 2022-2023.

Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Ίδρυμα στα τηλέφωνα 2108841747 και 6944442061

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κάρολος- Αναστάσιος Σκούρας

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις