Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Δ. ΓεωργίουΜέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Μαθηματικών
Κωδικός μαθήματος  GEOl_005
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  Μαθηματικά-Στατιστική
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήρια
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ/2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η διδασκαλία του Μαθήματος έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας τις απαραίτητες γνώσεις των Ανώτερων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Στατιστικής που χρειάζονται στην επιστήμη τους στις περιοχές του Διαφορικού και του Ολοκληρωτικού Λογισμού  μιας μεταβλητής και πολλών μεταβλητών,  των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής. Στη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές εξοικειώνονται με εφαρμογές των μαθηματικών σε θέματα Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες και χρησιμοποιούνται σε πολλά επόμενα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής  θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες - ικανότητες:

 1. Να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το Διαφορικό και τον Ολοκληρωτικό Λογισμό μιας μεταβλητής και πολλών μεταβλητών και βασικές έννοιες Στατιστικής  κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα Γεωλογίας.
 2. Να είναι ικανός να κάνει μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων σε θέματα Γεωλογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Διαφορικός Λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Όριο, Συνέχεια και Παράγωγος συνάρτησης, Μελέτη συναρτήσεων)
 2. Ολοκληρωτικός Λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης, Γενικευμένα ολοκληρώματα)
 3. Ακολουθίες – Σειρές
 4. Διαφορικές Εξισώσεις (Μία εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, Μαθηματικά μοντέλα)
 5. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (Όριο, συνέχεια, μερική παράγωγος,  ακρότατα, διπλά και τριπλά ολοκληρώματα)
 6. Γραμμική Άλγεβρα  (Ορίζουσες, Πίνακες, Γραμμικά Συστήματα)
 7. Στοιχεία Στατιστικής (Συνδυαστική Ανάλυση, Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, Μέτρα θέσης και διασποράς,  Γραμμική παλινδρόμηση)
 8. Εφαρμογές σε θέματα Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Μαθηματική Μοντελοποίηση σε θέματα Γεωλογίας.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστήρια 2×13=26 
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  73
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος    (100%):  που περιλαμβάνει 2 θέματα θεωρίας και 3 εφαρμογές των μαθηματικών σε θέματα Γεωλογίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Δημήτρης Γεωργίου, Σταύρος Ηλιάδης και Θανάσης Μεγαρίτης, Πραγματική Ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα 2017.
 2. Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, 2012
 3. John Ferguson, Mathematics in Geology, Springer 1988.

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων Α. Ζεληλίδης, Καθηγητής, Λ. Σταματόπουλος Επ. Καθηγητής, Γ. Ηλιόπουλος Αναπλ. Καθηγητής, Συντονιστής : Α. Ζεληλίδης, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_014 
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ I 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 + 1 +1  ημέρες
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πλανήτης Γη,  Γεωμορφολογία, Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/Geol_002
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Άσκηση υπαίθρου περιλαμβάνει  τέσσερεις (4) ημέρες στα πλαίσια του μαθήματος «Πλανήτης Γη», μία (1) ημέρα στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωμορφολογία», και μια (1) ημέρα στα πλαίσια του μαθήματος «Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία»

Οι μονοήμερες ασκήσεις υπαίθρου πραγματοποιούνται σε:

 1. Καλάβρυτα, Πηγές Αροάνιου, Σπήλαια Καστριών (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Γεωμορφολογία)
 2. Κόρινθος, Σουσάκι (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία)
 3. Ποταμός Χάραδρος – Λόφος Ορτός (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία)
 4. Τουβλοποιειο στο Προάστιο Πατρών (στα πλαίσια του μαθήματος Πλανήτης Γη)

Στόχος των ασκήσεων είναι ο φοιτητής να κατανοήσει θέματα που διδάχτηκε στα προαπαιτούμενα μαθήματα όπως:

 1. Τους μηχανισμούς της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις.
 2. Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα
 3. Το επιφανειακό και υπόγειο νερό
 4. Παγετώδης και περιπαγετώδης μορφολογία, καρστική μορφολογία, ποτάμια μορφολογία και μορφοτεκτονική
 5.  Την ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, το παράδειγμα του Σουσακίου από τον Ελληνικό χώρο
 6. Την τεκτονική με τα ρήγματα και τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε καθεστώς διαστολής, και πως επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης, το παράδειγμα του Ισθμού της Κορίνθου
 7. Τους σεισμούς, και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 8.  Να διακρίνει και αναγνωρίζει απολιθώματα μέσα στα πετρώματα
 9. Να κατανοήσει ότι τα απολιθώματα αποτελούν κλάστες σε ιζηματογενή πετρώματα
 10. Να μάθει να τα εξάγει από το ίζημα και να τα συλλέγει σωστά
 11. Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με μερικές από τις πιο σημαντικές και κοινές ομάδες οργανισμών που συναντάμε ως απολιθώματα
 12. Να μπορεί να συσχετίσει οργανισμούς με συγκεκριμένα περιβάλλοντα διαβίωσης τα οποία και μπορούν να προσδιορίσουν τα αντίστοιχα περιβάλλοντα απόθεσης
Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων γεωλογικών εργαλείων (χάρτες, βιβλιογραφία, εκθέσεις κλπ)
Εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της Γεωλογίας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Καλάβρυτα, Πηγές Αροάνιου, Σπήλαιο των Λιμνών: Κατανόηση των μηχανισμών της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις. Το επιφανειακό νερό στις πηγές του Αροάνιου ποταμού, και to υπόγειο στα σπήλαια των Καστριών, νερό. Παγετώνες και φαινόμενα καρστικοποίησης
 2. Κόρινθος, Σουσάκι: Η τεκτονική με τα ρήγματα διαστολής και πως αυτά επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης από τον Ισθμό της Κορίνθου, Θαλάσσια απολιθώματα . Οι  Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, το παράδειγμα του Σουσακίου
 3. Ποταμός Χάραδρος – Ορτός: Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα, η στρώση, οι ασυμφωνίες, οι διαφορετικές λιθολογίες, τα φυτικά και ζωικά απολιθώματα, οι γεωλογικές εμφανίσεις
 4. Τουβλοποιειο στο Προάστιο Πατρών: Λιμναία, λιμνοθαλάσσια περιβάλλοντα, ορίζοντες κάρβουνου, απολιθώματα, ασυμφωνίες.
Τρόπος παράδοσης Πραγματοποιούνται έξι ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων των τριών προαπαιτουμένων μαθημάτων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των ασκήσεων υπαίθρου που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις-προετοιμασία ασκήσεων   6 * 2 = 12
 Ασκήσεις υπαιθρου  6 * 8 = 48
 Συγγραφή Εργασίας  6 * 5 = 30
 Σύνολο μαθήματος  90
 Αξιολόγηση φοιτητών  Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ο οδηγός ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Θ. Δούτσος 421 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 2. Γεωλογία Η επιστήμη της Γης, Παπανικολάου και Σιδέρης 291 σελ Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Διερευνώντας τη Γη, Δερμιτζάκης και Λέκκας 593 σελ.
 4. Physical Geology, Skimmer- Porter, John Wiley & Sons 1987
 5. Earth Surface Processes Landforms and Sediment Deposits, Bridge and Demicco, Cambridge Univ. Press 2008
 6. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε., 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Α. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε., 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Β. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε.. 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Γ. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Prothero, R.D., 1998, Bringing  fossils to life: An introduction to palaeobiology, WCB/McGraw-Hill
 10. Clarkson, E., 1998, Invertebrate Palaeontology and evolution, Wiley-Blackwell

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Κροντηράς Χριστόφορος Καθηγητή, Τμήμα Φυσικής Καραχάλιου Παναγιώτα Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής
Κωδικός μαθήματος  Geol_013
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  Φυσική 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους Μηχανικής, Ταλαντώσεων και Μηχανικών Κυμάτων, της Μηχανικής των ρευστών καθώς και βασικών εννοιών της Θερμοδυναμικής.
 • Να αποκτήσουν επίσης οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Οπτικής.
 • Να αναπτύξουν τη φυσική τους διαίσθηση και να αποκτήσουν την ικανότητα να ανταπεξέρχονται στην επίλυση προβλημάτων φυσικής και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων σχετιζόμενων επίσης με την επιστήμη της Γεωλογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Συντηρητικά πεδία: Βαρυτικό πεδίο, Ηλεκτρικό πεδίο.
 • Ταλαντώσεις απλών συστημάτων. Κύματα σε ελαστικά μέσα. Συμβολή, Περίθλαση, Πόλωση, Φράγματα, Ηχητικά κύματα.
 • Ηλεκτρισμός. Μαγνητισμός, Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ο Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Μαγνητικό πεδίο. Ο Νόμος του Ampere. Ο Νόμος του Faraday. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης.
 • Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οπτική: Φύση και διάδοση του φωτός. Ανάκλαση και διάθλαση σε επίπεδες και σε σφαιρικές επιφάνειες.
 • Στατική και δυναμική των ρευστών.
 • Θερμότητα: Θερμοκρασία. Θερμότητα, Μηχανισμοί διάδοσης θερμότητας.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  4×13=52
 Φροντιστηριακές ασκήσεις  9
 Αυτοτελής μελέτη  3×13=39
 Σύνολο μαθήματος 100 
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις (Πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα), R. Serway, J. Jewett (Μετάφραση Χ. Βάρβογλης), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 2. ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Φως και οπτική, Σύγχρονη Φυσική), R. Serway, J. Jewett (Μετάφραση Χ. Βάρβογλης), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 3. Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α΄ Μηχανική Θερμοδυναμική, H.D. Young (Μετάφραση Ε. Αναστασάκης, Γ. Κουρούκλης κλπ), Εκδόσεις Παπαζήση
 4. Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος β΄ Ηλεκτρομαγνητισμός, οπτική, σύγχρονη φυσική, H.D. Young (Μετάφραση Ε. Αναστασάκης, Γ. Κουρούκλης κλπ), Εκδόσεις Παπαζήση

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων  Κ. Νικολακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Σιμώνη ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEOL_012
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Θεωρία + Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ / 2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO307/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στη Χαρτογραφία και στις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:

 • να αναγνωρίζει διαφορετικά είδη χάρτη και να εντοπίζει την περιεχόμενη πληροφορία.
 • να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών, που σχετίζονται με τη χαρτογραφία και τα ΓΣΠ.
 • να διαχωρίζει τα γεωγραφικά δεδομένα σε διανυσματικά και δεδομένα καννάβου, και τις πληροφορίες σε χωρικές και μη.
 • να μελετά χάρτες του Ελληνικού χώρου και να αναγνωρίζει τα προβολικά συστήματα.
 • να χρησιμοποιεί γεωγραφικά δεδομένα σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών να τα επεξεργάζεται και να παράγει χάρτες.
 • να δημιουργεί ΨΜΕ από ψηφιοποίηση ισοϋψών και να παράγει τοπογραφικές και υψομετρικές τομές
 • να εκτιμά τη διαχρονική σημασία του χάρτη ως βασικού εργαλείου επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων

Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Να εντοπίζει τη θέση του στο χώρο και στο χάρτη
 • Να προβαίνει σε γεωμετρική διόρθωση δορυφορικών εικόνων και γεωναφορά χαρτών και να ψηφιοποιεί δεδομένα από αυτά.
 • Να  εισάγει, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται γεωγραφικά και γεωλογικά δεδομένα σε περιβάλλον ΓΣΠ.
 • Να παράγει χάρτες απλούς ψηφιακούς χάρτες
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερις κύκλους διδασκαλίας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

 Κύκλος Α:

 • Χαρτογραφία – Είδη Χαρτών - Συστατικά μέρη ενός χάρτη.
 • Ιστορία χαρτογραφίας
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού χάρτη. Οι έννοιες της κλίμακας και της χωρικής διακριτικής ικανότητας
 • Προβολικά συστήματα, Εισαγωγικές έννοιες (γεωειδές, σφαιροειδές, ελλειψοειδές, γεωγραφικές συντεταγμένες, datum, προβολικά συστήματα συντεταγμένων, είδη προβολών, παράμετροι προβολών).
 • Προβολικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον ελλαδικό χώρο,
 • Είδη των παραμορφώσεων, τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη γεωμετρική διόρθωση των εικόνων και την αναδόμηση των εικονοστοιχείων. Γεωμετρική διόρθωση χαρτών και δορυφορικών εικόνων.

Κύκλος Β:

 • Θεωρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ιστορικό, Συστατικά μέρη ενός ΓΣΠ.
 • Αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα, ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Διανυσματικά δεδομένα και δεδομένα καννάβου. Χωρικά και μη δεδομένα.
 • Μετατροπή δεδομένων από διανυσματική μορφή σε δεδομένα καννάβου
 • Θεματικά επίπεδα πληροφορίας και θεματικοί χάρτες

Κύκλος Γ:

 • Η έννοια της Τοπολογίας.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ανάλυσης χώρου
 • Εισαγωγή στις έννοιες των Ψηφιακών Μοντέλων Αναγλύφου / Επιφανείας
 • Δημιουργία τοπογραφικών-υψομετρικών τομών.

Κύκλος Δ:                           

 • Παραδείγματα χρήσης ΓΣΠ στην Γεωλογία.        
 • Δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης.
 • Συνδυαστική χρήση ΓΣΠ και συστημάτων πλοήγησης     
Τρόπος παράδοσης Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Εργαστήρια με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών (ESRI, ARCGIS) και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (ERDAS IMAGINE) στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος.  Εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση GPS στο πεδίο.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας  2X13 = 26
 Εργαστηριακές ασκήσεις Χαρτογραφίας και ΓΣΠ    2X13 = 26
 Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων  2X13 = 26
 1 ημέρα άσκηση υπαίθρου στη χρήση GPS  12
 Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας  35
 Σύνολο μαθήματος 125 
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση (60%)

Γραπτές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση (40%)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Χαρτογραφία και εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Κ. Νικολακόπουλος, 2018, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. Εργαστηριακές Σημειώσεις «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χαρτογραφίας και ΓΣΠ», Κ. Νικολακόπουλος, Ε. Σιμώνη, 2018, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. Εργαστηριακές Σημειώσεις: "Εργαστηριακές ασκήσεις ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων τηλεανίχνευσης σε συνδυασμό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", Δ. Βαϊόπουλος Γ. Σκιάνης Κ. Νικολακόπουλος, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών 2006, σελ. 178. 

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων  Λ. Σταματόπουλος, Επίκ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_407
Εξάμηνο σπουδών  3ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωμορφολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Εργασία πεδίου 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Εργ) 
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική ή Ιταλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO365/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Γεωμορφολογία, όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξεως Γη-μορφή-λόγος, είναι η επιστήμη των γεωμορφών. Ερευνά και μελετά τις ποικίλες μορφές αναγλύφου, καθώς και όλες τις μορφογενετικές διεργασίες, οι οποίες επιδρούν Επ' αυτών και συμβάλουν στη διαμόρφωση της γήινης επιφάνειας.

Το μάθημα αποτελεί βασικό κλάδο των επιστημών  της Γης και έχει σαν σκοπό τη συστηματική μελέτη των διεργασιών μορφοποίησης και εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου στη διάρκεια του χρόνου.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην  εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία δημιουργίας και εξέλιξης των γεωμορφών. Αναλύονται οι κυρίαρχες μορφογενετικές διεργασίες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του γήινου ανάγλυφου και αναλύονται τα μορφογενετικά περιβάλλοντα. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των διεργασιών εξέλιξης και δημιουργίας των γεωμορφών,  μέσα από την ανάλυση των κύριων μεθόδων και τεχνικών που ακολουθούνται στη γεωμορφολογική έρευνα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • Να αναλύει και να ερμηνεύει την εξέλιξη και τη δημιουργία των γεωμορφών, τις μορφογενετικές διεργασίες και την κατάταξή τους και
 • Να διερευνά τη γένεση και την εξέλιξη των μορφών, οι οποίες συνδέονται στενά με τις επικρατούσες φυσικές, χημικές, γεωλογικές, βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο γήινο ανάγλυφο, ώστε να είναι σε θέση με τις γνώσεις αυτές
 • Να συμβάλει στη δημιουργία και καθιέρωση υποδειγματικών προς σύγκριση περιοχών (μοντέλων).
 • Να έεχει αναπτύξει την ικανότητά του/της, στην επεξεργασία, γραφή και παρουσίαση διαφόρων σχετικών με το αντικείμενο  θεμάτων μεμονωμένα ή σε ομάδες
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βασικές αρχές της γεωμορφολογίας. Σημασία και εξέλιξη των πρωτογενών δομών του γήινου ανάγλυφου, ενδογενείς - εξωγενείς διεργασίες
 • Παράγοντες έλεγχου γεωμορφών, κατευθύνσεις και μεθόδους μελέτης.
 • Σχέσεις μορφολογίας και γεωλογικής δομής, μορφές ιζηματογενών πετρωμάτων.
 • Ρηξιγενείς δομές η επίδραση της νεοτεκτονικής στο γήινο ανάγλυφο.
 • Κινήσεις υλικού με τη βαρύτητα.
 • Επίδραση του κλίματος στις γεωμορφικές διεργασίες, υδρογραφικά δίκτυα.
 • Ποτάμια μορφολογία.
 • Παγετώδη και περιπαγετώδη μορφολογία.
 • Θεματικοί Χάρτες.
Τρόπος παράδοσης Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, Ασκήσεις-Εργαστήρια, με χρήση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Χρήση πολυμέσων και πλατφόρμας Powerpoint.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13=26
 Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών  1×13=13
 Αυτοτελής Μελέτη 61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Παρουσίαση εργασιών είτε μεμονωμένες είτε σε ομάδες 2-3 ατόμων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Σημειώσεις παραδόσεων διαθέσιμες στο E-Class
 2. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Φυσική Γεωγραφία, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2011.