• Αρχική
 • Εκπαίδευση - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras
Κωδικός GEO_714Ε
Τίτλος Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόµενα στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Η'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Ν. Σαμπατακάκης Γ. Παπαθεοδώρου
Ασκών Ν. Σαμπατακάκης, Γ. Παπαθεοδώρου Μ. Κορδούλη, Αικ. Κάβουρα  (Μετ/κοί φοιτητές συνεπικουρούν στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Η απόκτηση της απαιτούµενης θεωρητικής και αναλυτικής γνώσης για τον προσδιορισµό και την αναγνώριση των κατολισθητικών φαινοµένων, καθώς και ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση των µέτρων προστασίας.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το µάθηµα περιλαµβάνει:

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις - Εργαστήρια µε χρήση εξειδικευµένου µηχανολογικού εξοπλισµού
 • Ασκήσεις µε χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Πληροφορικής
 • Ασκήσεις Υπαίθρου για την εκµάθηση των φοιτητών στα γεωλογικά προβλήµατα που διέπουν τα φαινόµενα κατολισθήσεων
 • Προβολή video µε θέµα κλασσικές περιπτώσεις κατολισθητικών φαινοµένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Ταξινόµηση-Αίτια εκδήλωσης-Μηχανισµός. Έρευνες για τον προσδιορισµό του κινδύνου κατολισθήσεων.
 • Συστήµατα παρακολούθησης (monitoring).
 • Ευστάθεια χερσαίων και υποθαλάσσιων πρανών.
 • ∆ιαστασιολόγηση µέτρων προστασίας (πρόληψη και αποκατάσταση).
 • Κατολισθήσεις στον Ελληνικό χώρο.
 • Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Στατιστική προσέγγιση επικινδυνότητας.

Κωδικός GEO_818Ε
Τίτλος Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Η'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Ε. Ζαγγανά
Ασκών Ε.Ζαγγανά Σ. Δημητριάδου (μετ/κή φοιτήτρια συνεπικουρεί στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά µε τις µεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το µάθηµα περιλαµβάνει παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ
 • Παρουσίαση της θεσμικής διάρθρωσης της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα
 • Συστηµατική ανάλυση των υδατικών πόρων. Μοντέλα προσοµοίωσης.
 • ∆ιαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.
 • Χρήσεις του νερού.
 • Οικονοµικοί µηχανισµοί για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Ξηρασία και διαχείριση των παροχών νερού.
 • Λειτουργία ταμιευτήρων και διαχείριση
 • Τεχνητός Εµπλουτισµός των υδροφόρων 
 • Προστασία των υδατικών πόρων.

Κωδικός GEO_804Ε
Τίτλος Πετρογένεση Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Ζ'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Κ. Χατζηπαναγιώτου
Ασκών Κ. Χατζηπαναγιώτου  Π. Γιαννακοπούλου, Αικ. Ρογκάλα (Μετ/κές φοιτήτριες, συνεπικουρούν στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διαδικασίες γένεσης και εξέλιξης των οφιολιθικών πετρωμάτων και μέσω αυτών να μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις φυσικοχημικές διαδικασίες, που πραγματοποιούνται στο μανδύα της Γης. Επίσης να μπορούν να προσδιορίζουν τα περιβάλλοντα γένεσης των οφιολίθων και την επίδραση που έχουν αυτά στη μορφοποίηση και εξέλιξη του πλανήτη μας. Τέλος θα μάθουν τις κυριότερες χρήσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με χρήση πολωτικών μικροσκοπίων και εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής
 • Ασκήσεις Υπαίθρου για την εκμάθηση των φοιτητών στη συλλογή στοιχείων, δειγμάτων και διερεύνηση πετρογενετικών σχέσεων

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Ορισμός οφιολίθων – οφιολιθικών συμπλεγμάτων
 • Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών και οφιόλιθοι
 • Περιγραφή πετρογενετικών διεργασιών για το σχηματισμό ενός πλήρους οφιολιθικού συμπλέγματος (τεκτονίτες, σωρείτες, σμήνος φλεβών, έκχυτα ηφαιστειακά), οφιολιθική melange, υποοφιολιθικής μεταμορφικής σειράς •    Μεταλλοφορία στους οφιόλιθους
 • Επεξεργασία γεωχημικών μοντέλων για τον προσδιορισμό του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος σχηματισμού των οφιολίθων (μεσοωκεάνιες ράχες, περιθωριακές λεκάνες, ηφαιστειακά τόξα, ωκεάνια νησιά, εσωτερικό λιθοσφαιρικών πλακών κ.λπ.)
 • Περιγραφή των κυριοτέρων ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων
 • Συγκριτική μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων από το χώρο της ΝΑ Τηθύος. Αναφορά σε τυπικές εμφανίσεις οφιολιθικων συμπλεγμάτων από τον παγκόσμιο χώρο
 • Διαλέξεις και εργασίες από φοιτητές σε επιλεγμένα θέματα.

Κωδικός GEO_711E
Τίτλος Ειδικά Θέματα Κοιτασματολογίας
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Ζ'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης
Ασκών Σ. Καλαϊτζίδης Η. Κεβρεκίδης (Μετ/κός Φοιτητής, συνεπικουρεί στα εργαστήρια)

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με κοιτασματολογικά δείγματα και χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής
 • Video
 • Επισκέψεις σε ορυχεία και βιομηχανίες
 • Εργασίες φοιτητών και παρουσίαση

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Μέθοδοι μελέτης ισορροπίας φάσεων μεταλλικών παραγενέσεων. Το σύστημα Fe2S, Fe-Cu-S και Fe-Ni-S. Το σύστημα Fe-Zn-S και γεωβαρομετρία κοιτασμάτων.
 • Διαγράμματα Εh-pΗ και Εh-pΗ-πτητικότητας και η εφαρμογή τους στην απεικόνιση των φυσικοχημικών συνθηκών γενέσεως κοιτασμάτων. Συμπλέγματα χλωριδίων, Συμπλέγματα σουλφιδίων. Μεταλλογενετικά διαλύματα σύγχρονα και αρχαία.
 • Επιθερμικά κοιτάσματα Αu-Αg: σύγχρονη έρευνα και παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο. Αξιολόγηση κοιτασμάτων χρυσού, ορυκτολογικές μορφές χρυσού και διεργασίες ανάκτησης
 • Κοιτάσματα πλατινοειδών (PGE’s): σύγχρονη έρευνα και παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο. Αξιολόγηση κοιτασμάτων PGE’s και διεργασίες ανάκτησης πλατινοειδών.
 • Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας για τη διερεύνηση των φυσικοχημικών συνθηκών γένεσης κοιτασμάτων. Μέθοδος των σταθερών ισοτόπων. Μικροθερμομετρία. Μέθοδος ρευστών εγκλεισμάτων.
 • Χρήση κλασσικών γεωλογικών, γεωφυσικών και γεωχημικών μεθόδων, καθώς και τεχνολογιών αιχμής για την ανεύρεση κοιτασμάτων.
 • Ορυκτολογικές παραγενέσεις κοιτασμάτων, αποδέσμευση ορυκτών, συμφύσεις, ιστολογικές αναλύσεις.
 • Απώλειες μετάλλων στα τέλματα μεταλλουργικών διεργασιών, χαρακτηρισμός συμπυκνωμάτων, υπολογισμοί ισοζυγίων και κατανομή των περιεχομένων μετάλλων στις επιμέρους φάσεις.
 • Αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών (π.χ. βολλαστονίτης, μαρμαρυγίες) και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Αξιολόγηση σπάνιων μετάλλων (V, Nb, Ta, Y, Zr), ανάκτηση και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στην Υδρομεταλλουργία, παραδείγματα.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στο περιβάλλον, βασική χημεία (Acid Rock Drainage, Neutralization).

Κωδικός GEO_711E
Τίτλος Ειδικά Θέματα Κοιτασματολογίας
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Ζ'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης
Ασκών Σ. Καλαϊτζίδης Η. Κεβρεκίδης (Μετ/κός Φοιτητής, συνεπικουρεί στα εργαστήρια)

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με κοιτασματολογικά δείγματα και χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής
 • Video
 • Επισκέψεις σε ορυχεία και βιομηχανίες
 • Εργασίες φοιτητών και παρουσίαση

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Μέθοδοι μελέτης ισορροπίας φάσεων μεταλλικών παραγενέσεων. Το σύστημα Fe2S, Fe-Cu-S και Fe-Ni-S. Το σύστημα Fe-Zn-S και γεωβαρομετρία κοιτασμάτων.
 • Διαγράμματα Εh-pΗ και Εh-pΗ-πτητικότητας και η εφαρμογή τους στην απεικόνιση των φυσικοχημικών συνθηκών γενέσεως κοιτασμάτων. Συμπλέγματα χλωριδίων, Συμπλέγματα σουλφιδίων. Μεταλλογενετικά διαλύματα σύγχρονα και αρχαία.
 • Επιθερμικά κοιτάσματα Αu-Αg: σύγχρονη έρευνα και παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο. Αξιολόγηση κοιτασμάτων χρυσού, ορυκτολογικές μορφές χρυσού και διεργασίες ανάκτησης
 • Κοιτάσματα πλατινοειδών (PGE’s): σύγχρονη έρευνα και παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο. Αξιολόγηση κοιτασμάτων PGE’s και διεργασίες ανάκτησης πλατινοειδών.
 • Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας για τη διερεύνηση των φυσικοχημικών συνθηκών γένεσης κοιτασμάτων. Μέθοδος των σταθερών ισοτόπων. Μικροθερμομετρία. Μέθοδος ρευστών εγκλεισμάτων.
 • Χρήση κλασσικών γεωλογικών, γεωφυσικών και γεωχημικών μεθόδων, καθώς και τεχνολογιών αιχμής για την ανεύρεση κοιτασμάτων.
 • Ορυκτολογικές παραγενέσεις κοιτασμάτων, αποδέσμευση ορυκτών, συμφύσεις, ιστολογικές αναλύσεις.
 • Απώλειες μετάλλων στα τέλματα μεταλλουργικών διεργασιών, χαρακτηρισμός συμπυκνωμάτων, υπολογισμοί ισοζυγίων και κατανομή των περιεχομένων μετάλλων στις επιμέρους φάσεις.
 • Αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών (π.χ. βολλαστονίτης, μαρμαρυγίες) και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Αξιολόγηση σπάνιων μετάλλων (V, Nb, Ta, Y, Zr), ανάκτηση και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στην Υδρομεταλλουργία, παραδείγματα.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στο περιβάλλον, βασική χημεία (Acid Rock Drainage, Neutralization).

Κωδικός GEO_609E
Τίτλος Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  0
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ'
ECTS μονάδες 3
Διδάσκων Κ. Χατζηπαναγιώτου
Ασκών Κ. Χατζηπαναγιώτου, Αικ. Ρογκάλα, Π. Γιαννακοπούλου, Ι. Μπαλάτσας (Μετ/κοί Φοιτητές συνεπικουρούν στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Οι ανάγκες εξόρυξης πετρωμάτων για χρήση σε διακοσμητικές εφαρμογές ή για την χρήση τους ως αδρανή υλικά, αυξάνουν συνεχώς. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ποια πετρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες αυτές εφαρμογές. Ποια είναι τα κριτήρια για την εξόρυξη τους. Ποιες ιδιότητες πρέπει να πληρούν τα υλικά εξόρυξης για διάφορες χρήσεις. Πώς να προσδιορίζουν αυτές τις ιδιότητες. Τέλος θα πρέπει οι φοιτητές να είναι σε θέση να κάνουν ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων της Γης και να γνωρίζουν τις μεθόδους ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη πετρωμάτων.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:     

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας     
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με χρήση πολωτικών μικροσκοπίων και εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής, καθώς και προσδιορισμού φυσικομηχανικών ιδιοτήτων     
 • Επισκέψεις σε λατομικούς χώρους για την παρακολούθηση των διαφόρων φάσεων εξόρυξης και μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα     
 • Το μάρμαρο ως ορυκτός πλούτος     
 • Φυσικά Χαρακτηριστικά, γεωλογικός χωροχρόνος. Φυσικομηχανικές και τεχνικές ιδιότητες     
 • Κατανομή και ποικιλίες μαρμάρων     
 • Χρήσεις πετρωμάτων – μαρμάρων     
 • Το μάρμαρο στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή     
 • Φάσεις αξιοποίησης και τυποποίησης     
 • Βάση δεδομένων     
 • Αδρανή υλικά και πετρώματα – ορυκτοπετρογραφική εξέταση.     
 • Προσδιορισμός ιδιοτήτων και εργαστηριακός έλεγχος αδρανών υλικών, ταξινόμηση και χρήση     
 • Αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Κωδικός GEO_609E
Τίτλος Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  0
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ'
ECTS μονάδες 3
Διδάσκων Κ. Χατζηπαναγιώτου
Ασκών Κ. Χατζηπαναγιώτου, Αικ. Ρογκάλα, Π. Γιαννακοπούλου, Ι. Μπαλάτσας (Μετ/κοί Φοιτητές συνεπικουρούν στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Οι ανάγκες εξόρυξης πετρωμάτων για χρήση σε διακοσμητικές εφαρμογές ή για την χρήση τους ως αδρανή υλικά, αυξάνουν συνεχώς. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ποια πετρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες αυτές εφαρμογές. Ποια είναι τα κριτήρια για την εξόρυξη τους. Ποιες ιδιότητες πρέπει να πληρούν τα υλικά εξόρυξης για διάφορες χρήσεις. Πώς να προσδιορίζουν αυτές τις ιδιότητες. Τέλος θα πρέπει οι φοιτητές να είναι σε θέση να κάνουν ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων της Γης και να γνωρίζουν τις μεθόδους ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη πετρωμάτων.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:     

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας     
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με χρήση πολωτικών μικροσκοπίων και εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής, καθώς και προσδιορισμού φυσικομηχανικών ιδιοτήτων     
 • Επισκέψεις σε λατομικούς χώρους για την παρακολούθηση των διαφόρων φάσεων εξόρυξης και μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα     
 • Το μάρμαρο ως ορυκτός πλούτος     
 • Φυσικά Χαρακτηριστικά, γεωλογικός χωροχρόνος. Φυσικομηχανικές και τεχνικές ιδιότητες     
 • Κατανομή και ποικιλίες μαρμάρων     
 • Χρήσεις πετρωμάτων – μαρμάρων     
 • Το μάρμαρο στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή     
 • Φάσεις αξιοποίησης και τυποποίησης     
 • Βάση δεδομένων     
 • Αδρανή υλικά και πετρώματα – ορυκτοπετρογραφική εξέταση.     
 • Προσδιορισμός ιδιοτήτων και εργαστηριακός έλεγχος αδρανών υλικών, ταξινόμηση και χρήση     
 • Αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Κωδικός GEO_703E
Τίτλος Ορυκτοί Άνθρακες
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ'
ECTS μονάδες 3
Διδάσκων Κ. Χρηστάνης
Ασκών Κ. Χρηστάνης (Μετ/κός Φοιτητής συνεπικουρεί στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Τα λιγνιτικά κοιτάσματα αποτελούν τη σημαντικότερη ενεργειακή πρώτη ύλη που διαθέτει η χώρα μας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της.

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:     

 • Να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πλήρη και σφαιρική εικόνα πάνω στο ευρύ αντικείμενο των Ορυκτών Ανθράκων, τόσο από πλευράς σχηματισμού και εξέλιξής τους, όσο και από πλευράς μεθόδων έρευνας και αξιοποίησής των αντίστοιχων κοιτασμάτων.     
 • Να εξοικειωθούν με τις μεθόδους γεωλογικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση με τις γνώσεις αυτές να συμβάλουν στη διαχείριση των υπαρχόντων αποθεμάτων με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:     

 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας     
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια με χρήση μεθόδων ενόργανης ανάλυσης.     
 • Εφαρμογή των μεθόδων γεωλογικής έρευνας στην ύπαιθρο.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Προέλευση των ορυκτών ανθράκων. 
 • Τα είδη των τυρφώνων.
 • Παράγοντες τυρφογένεσης.
 • Ενανθράκωση. 
 • Τα είδη και τα συστατικά των Ορυκτών Ανθράκων. 
 • Ανθρακοπετρογραφία. Maceral, Μικρολιθότυποι, Λιθότυποι. 
 • Γεωλογική-Κοιτασματολογική έρευνα. 
 • Κοιτάσματα ορυκτών ανθράκων στον Ελληνικό χώρο. 
 • Αποθέματα, Παραγωγή και Χρήσεις.

Κωδικός GEO_403E
Τίτλος Υδρολογία
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  0
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ'
ECTS μονάδες 3
Διδάσκων Κ. Νικολόπουλος, Ε. Σιμώνη
Ασκών Κ. Νικολόπουλος, Ε. Σιμώνη (Μέλος Ε.ΔΙ.Π)

Στόχοι Μαθήματος
Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της Υδρολογίας και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και δεδομένων Τηλεπισκόπησης για υδρολογικές εφαρμογές.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:     

 • Παραδόσεις     
 • Ασκήσεις με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Πληροφορικής.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Κύκλος Α: Βασικές έννοιες Υδρολογίας, υδρολογικός κύκλος–υδρολογικό ισοζύγιο, ατμοσφαιρικό νερό, επιφανειακό νερό, υπόγειο νερό, υδρολογικές μετρήσεις, διαχείριση υδατικών πόρων, διάβρωση εδαφών.     
 • Κύκλος Β: Επεξεργασία των δεδομένων βροχομετρικού σταθμού, επεξεργασία των βροχομετρικών παρατηρήσεων, προσδιορισμός των ποσοτικών χαρακτηριστικών της βροχόπτωσης σε μια υδρολογική λεκάνη από τις σημειακές παρατηρήσεις βροχομετρικών σταθμών, πιθανότητα εμφάνισης μιας ακραίας τιμής σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Εκτίμηση του όγκου ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων υδρολογικής λεκάνης (μέθοδος του μέσου όρου ύψους βροχής, μέθοδος Thiessen, μέθοδος ισουέτιων).     
 • Κύκλος Γ: Οι φυσικές διεργασίες στον υδρολογικό κύκλο, το υδατικό ισοζύγιο, οι τεχνικές προσδιορισμού / εκτίμησης της εξάτμισης-διαπνοής, (μέθοδος του υδατικού ισοζυγίου, μέθοδος Τhornthwaite, μέθοδος Blaney-Criddle, μέθοδος TURC, μέθοδος Burdon-Papakis, μέθοδος Coutagne).      
 • Κύκλος Δ: Ψηφιακά Μοντέλα Αναγλύφου-Επιφανείας [ΨΜΑ], ΨΜΑ από δορυφορικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια, χάρτες χρήσεων γης και η εφαρμογή τους στην υδρολογία, υπολογισμός υδρολογικών παραμέτρων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), εξαγωγή υδρολογικών λεκανών και υδρογραφικών δικτύων από ΨΜΑ, εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής σε περιβάλλον ΓΣΠ, δημιουργία μοντέλου απορροής σε περιβάλλον ΓΣΠ, εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε περιβάλλον ΓΣΠ.

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022 (φοιτητές χειμερινών εξαμήνων και επί πτυχίω).

Στο επισυναπτόμνο έγγραφο παρέχεται πρόσβαση στον Οδηγό Ασκήσεων Υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας

 

Οδηγος Ασκήαεων Υπαίθρου

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας
Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακό
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δ. Παπούλης  Καθηγητής, Π. Λαμπροπούλου Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Κωδικός μαθήματος Geol_001
Εξάμηνο σπουδών 1o
Τίτλος μαθήματος Ορυκτολογία Ι
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2 Θ+ 3Εργ. 
Πιστωτικές μονάδες 6
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.upatras.gr/courses/GEO300/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει γνώση και να μπορεί :

 1. Nα γνωρίζει την κατανομή των χημικών στοιχείων στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών.
 2. Nα βρίσκει τα στοιχεία συμμετρίας των κρυστάλλων και να τους ταξινομείσε ένα από τα κρυσταλλικά συστήματα.
 3. Να προσδιορίζει τις φυσικές ιδιότητες και τις μικροσκοπικές οπτικές ιδιότητες των ορυκτών.
 4. Να μάθει την αρχή λειτουργίας και τον τρόπο αναγνώρισης ορυκτών με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD).

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα

 1. Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών α) κρυσταλλογραφίας, β) οπτικής των ορυκτών και γ) της κατανομής των χημικών στοιχείων στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών και να τη συσχετίζουν με την εσωτερική τους δομή.
 2. Την ικανότητα να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων
 3. Ικανότητα να εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων.
 4. Εξειδίκευση που απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη.
 5. Την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους στις αντιμετώπιση διεπιστημονικών προβλημάτων.

Επιπλέον οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα.

Γενικές Ικανότητες Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο μαθήματος Προέλευση των χημικών στοιχείων - Κρυσταλλογραφία -  Χημεία των ορυκτών - Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών - Οπτικές ιδιότητες των ορυκτών. Mελέτη ορυκτών με πολωτικό μικροσκόπιο. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. - Διδασκαλία από την πλευρά των φοιτητών επιλεγμένων μαθημάτων σε ακροατήριο.Διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ασκήσεις ως δάσκαλοι και ως μαθητές.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις,  παραδείγματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2X13 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 3X13 = 39
Φροντιστήριο 1X13 = 13
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος 150
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων. Εξέταση στο Πετρογραφικό Μικροσκόπιο. Παρουσίαση στην αίθουσα των εργασιών με χρήση ΤΠΕ.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Π.Τσώλη-Καταγά, Χ. Καταγάς, Εισαγωγή στην Ορυκτολογία, 2009. 238 σελ.
 2. Π.Τσώλη-Καταγά, Β. Τσικούρας, Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις, 2003. 107σελ.
 3. Perkins, D., Mineralogy. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 484p, 1998.
 4. Nesse, W.D., Introduction to Mineralogy. Oxford University Press. New York, Oxford, 442p. 2000.
 5. Dyar, M.D., Gunter, M.E., Tasa, D. Mineralogy and Optical Mineralogy. Mineralogical Society of America, Chantilly, VA. 708p, 2008.
 6. MacKenzie, W.S., Guilford, C., Atlas of the Rock-forming Minerals in Thin Section, Lonman, 98p, 1980.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: American Mineralogist, Mineralogical Magazine, Mineralogy and Petrology, Reviews in Mineralogy and Petrology, Elements, Minerals

 

Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Α. Ζεληλίδης,  Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής 
Κωδικός μαθήματος  Geol_002
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+2ΕΡΓ 
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO336/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο τμήματα και προσφέρει:

Α. Τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις εξωγενετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλανήτη.

Ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα μαθήματα των επομένων ετών και του δίνουν αναλυτικά όλες τις γνώσεις σχετικά με:

 1. Εισαγωγή στα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Εξωγενετικές διεργασίες τους μηχανισμούς της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις.
 3. Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα
 4. Το επιφανειακό και υπόγειο νερό
 5. Τους Παγετώνες και τα φαινόμενα καρστικοποίησης
 6. Να κατανοεί και να «διαβάζει» τοπογραφικούς χάρτες
 7. Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τοπογραφικές μηκοτομές

Β. Τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις ενδογενετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλανήτη.

Ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα μαθήματα των επομένων ετών και του δίνουν αναλυτικά όλες τις γνώσεις σχετικά με:

 1. Εισαγωγή στα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Πυριγενή-Μαγματικά Ηφαιστειακά και Μεταμορφωμένα πετρώματα
 3. Τις μαγματικές διεργασίες, τα πετρώματα που δημιουργούνται, τον ιστό και τη δομή τους.
 4. Την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τους λόγους δημιουργίας των ηφαιστείων, τα πετρώματα που παράγονται, τον ιστό και την δομή τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο.
 5. Το φαινόμενο της μεταμόρφωσης, τους λόγους που την προκαλούν και τα πετρώματα που δημιουργούνται, τον ιστό και τη δομή τους.
 6. Την τεκτονική με τα ρήγματα και τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε καθεστώς πίεσης ή διαστολής, και πως επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης
 7. Τους σεισμούς, τους μηχανισμούς γένεσης και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 8. Να κατανοεί και να «διαβάζει» γεωλογικούς χάρτες
Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων γεωλογικών εργαλείων (χάρτες, βιβλιογραφία, εκθέσεις κλπ). Εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της Γεωλογίας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 3. Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 4. Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 5. Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 6. Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 7. Τοπογραφικοί χάρτες
 8. Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 9.  Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 10. Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 11. Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 12. Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 13. Λιθοσφαιρικές πλάκες
Τρόπος παράδοσης
 1. Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με power point.
 2. Εργαστήρια με επίλυση δεκατριών προβλημάτων.
 3. Δημιουργούνται ομάδες των 30-35 ατόμων για την καλύτερη κατανόηση του εργαστηρίου.
 4. Πραγματοποιούνται δύο ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 * 2 = 26
Εργαστήρια 13 * 2 = 26
Επίλυση Εργαστηριακών ασκήσεων 13 * 3  = 39
Συγγραφή Εργασίας 13 * 2 = 26
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 39
Σύνολο μαθήματος 156
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Τελική γραπτή εξέταση η οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% εργαστήριο. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής και παράδοση γραπτής έκθεσης.
 2. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός:  5.
 3. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι στα Ελληνικά
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Θ. Δούτσος 421 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Γεωλογία Η επιστήμη της Γης, Παπανικολάου και Σιδέρης 291 σελ Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 4. Διερευνώντας τη Γη, Δερμιτζάκης και Λέκκας 593 σελ.
 5. Physical Geology, Skimmer- Porter, John Wiley & Sons 1987
 6. Earth Surface Processes Landforms and Sediment Deposits, Bridge and Demicco, Cambridge Univ. Press 2008

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών
 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Γ. Παπαθιεοδώρου, Καθηγητής, Μ. Γεραγά, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κωδικός μαθήματος  GEOL_003
Εξάμηνο σπουδών  1ο 
Τίτλος μαθήματος  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO369/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ωκεανογραφία και στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος που αφορούν στις επιστήμες της θάλασσας.

Γνώσεις

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος,  θα:

 • εισαχθούν στην επιστήμη της ωκεανογραφίας
 • ανακαλύψουν ένα περιβάλλον που ακόμη σε σημαντικό βαθμό είναι ανεξερεύητο
 • κατανοήσουν βασικές αρχές, χαρακτηριστικά και τεχνολογίες μελέτης των ωκεανών
 • εξοικειωθούν με τη δυναμική του πλανήτη γη με έμφαση τον υδάτινο κόσμο
 • μάθουν πρακτικές μελέτης των ωκεανών που αφορούν τόσο την υδάτινη στήλη όσο και τον πυθμένα
 • συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της συνάφειας και ακολουθίας της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση και στην επίλυση θεμάτων ωκεανογραφίας
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις φυσικές διεργασίες στον ωκεάνειο πυθμένα και την υδάτινη στήλη
 • Βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης θεμάτων μέσω της ανάλυσης ωκεανογραφικών δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να ερμηνεύει τα ωκεανογραφκά δεδομένα και να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει θέματα/προβλήματα
 • Ικανότητα να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση ωκεανογραφικών προβλημάτων
 • Ικανότητα να εφαρμόζει την καταλληλότερη μεθοδολογία στην επίλυση ωκεανογραφικών προβλημάτων.
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές, διαμέσου της μεθόδου της μικροδιδασκαλίας, στην επίλυση θεμάτων ωκεανογραφίας.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης, ένταξης και χρήσης της Ωκεανογραφίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Εισαγωγή στην ωκεανογραφία
 • Μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στην ωκεανογραφία
 • Εισαγωγή στη μελέτη του πυθμένα
 • Δομές και χαρακτηριστικά πυθμένα
 • Μεθοδολογίες μελέτης πυθμένα
 • Παράμετροι και χαρακτηριστικά υδάτινης στήλης
 • Μεθοδολογίες μελέτης της υδάτινης στήλης

Εργαστήριο

 • Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση, κατασκευή και ερμηνεία βυθομετικού χάρτη
 • Μέτρηση και ερμηνεία θαλάσσιων ιζημάτων
 • Μέτρηση και ερμηνεία παραμέτρων υδάτινης στήλης (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα)

Μικροδιδασκαλία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες  αναπτύσσουν δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης πάνω σε θέματα που αναφέρονται στην Ωκεανογραφία. Οι φοιτητές/φοιτήτριες, μετά από μια αρχική εξοικείωση με θέματα Ωκεανογραφίας,  αναλαμβάνουν ένα  συγκεκριμένο θέμα και σχεδιάζουν μία πλήρη διδακτική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης, διάρκειας 20’  η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια μίας πλήρους ωριαίας διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην  πραγματοποίηση της διδασκαλίας  από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στους συμφοιτητές τους (προσομοίωση συνθηκών τάξης). 

Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία

Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.

Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις (13 εβδομάδες)  2X13 = 26 (ώρες)
 Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες)  2X13 =26 (ώρες)
 Αυτοτελής μελέτη 34 (ώρες) 
 Επεξεργασία και Συγγραφή ασκήσεων 3X13 =39 (ώρες) 
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις προϋποθέτει την παρακολούθηση των εργαστήριων και την παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5

ΙΙ. Εργαστήριο

Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστήριου και παράδοσης ασκήσεων.

Μέγιστος αριθμός μη παράδοσης εργαστηριακών ασκήσεων: 3
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

«Μηχανική των ωκεανών», υπό Παπαθεοδώρου Γ., Φερεντίνος Γ., Γεραγά Μ., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, ISBN: 978-960-530-142-2, Ιστότοποι,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Marine Geology

Deep-Sea Research

Journal of Physical Oceanography

Global and Planetary Change

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Β. Συμεώπουλος Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος ΔΕΠ Τμ. Χημείας
Κωδικός μαθήματος  Geol_004
Εξάμηνο σπουδών  1o
Τίτλος μαθήματος  ΧΗΜΕΙΑ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 (3 Διαλέξεις  και 1 Φροντιστήριο)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής (Γενική Χημεία)
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • Συνειδητοποίησης πώς μέσω της επιστημονικής μεθόδου προσεγγίζεται η επιστήμη και εφαρμογής των κανόνων για σημαντικά ψηφία στην απόδοση αριθμητικών αποτελεσμάτων
 • Περιγραφής της ατομικής θεωρίας και του περιοδικού πίνακα, απόδοσης ονόματος σε ιοντικές και μοριακές ενώσεις καθώς και αναγραφή των ενώσεων αυτών με βάση το όνομά τους
 • Υπολογισμού ποσότητας αντιδρώντων και προϊόντων, προσδιορισμού του περιοριστικού αντιδρώντος σε χημικές αντιδράσεις καθώς και εκατοστιαίας απόδοσης μιας χημικής αντίδρασης
 • Διατύπωσης μοριακής, πλήρους ιοντικής και τελικής ιοντικής εξίσωσης, καθώς και αναγνώρισης αντιδράσεων καταβύθισης, οξέων-βάσεων και οξειδοαναγωγής.
 • Σύγκρισης αερίων, υγρών και στερεών, ταυτοποίησης διαμοριακών δυνάμεων σε μια ουσία και περιγραφής κρυσταλλικών πλεγμάτων και μοναδιαίων κυψελίδων
 • Έκφρασης των συγκεντρώσεων διαλυμάτων με διάφορους τρόπους, περιγραφής των παραγόντων διάλυσης των ουσιών, προσδιορισμού αθροιστικών ιδιοτήτων μοριακών και ιοντικών διαλυμάτων
 • Αναγνώρισης οξέων και βάσεων, κατάταξης αυτών ανάλογα με τη σχετική ισχύ τους, υπολογισμού συγκεντρώσεων Η3Ο+ και ΟΗ- σε διάλυμα ισχυρού οξέος ή βάσης και υπολογισμούpH αυτού
 • Υπολογισμού της σταθεράς ισορροπίας αντίδρασης και συγκεντρώσεων χημικών ειδών, υπολογισμούpH σε διάλυμα ασθενούς οξέος ή βάσεως, άλατος και ρυθμιστικού διαλύματος, καθώς και υπολογισμού των Κα , Κb
 • Προσδιορισμού σταθεράς γινομένου διαλυτότητας και διαλυτότητας δυσδιάλυτων ιοντικών ενώσεων και πρόβλεψης αν θα καταπέσει ίζημα ή όχι με δεδομένες τις συγκεντρώσεις ιόντων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Χημεία και Μετρήσεις: Σύντομη ματιά στη σύγχρονη Χημεία. Πείραμα και ερμηνεία. Μετρήσεις και σημαντικά ψηφία.
 • Άτομα, Μόρια και Ιόντα: Δομή του ατόμου. Δομή του πυρήνα (πρότυποRutherford). Ισότοπα. Ατομικές μάζες των στοιχείων. Περιοδικός πίνακας. Ονοματολογία χημικών ενώσεων. Ισοστάθμιση χημικών εξισώσεων.
 • Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις: Εκατοστιαία περιεκτικότητα από το χημικό τύπο. Ποσότητες ουσιών σε μια χημική αντίδραση. Περιοριστικό αντιδρών-Θεωρητικές και εκατοστιαίες αποδόσεις
 • Εισαγωγή στις Χημικές αντιδράσεις: Κανόνες διαλυτότητας. Γενικά περί των αντιδράσεων καταβύθισης, αντιδράσεων οξέων-βάσεων και αντιδράσεων οξείδωσης-αναγωγής.
 • Καταστάσεις της Ύλης: Υγρά και στερεά: Μετατροπές φάσεων. Ιδιότητες υγρών. Διαμοριακές δυνάμεις. Κρυσταλλικά στερεά
 • Διαλύματα: Διαδικασία διάλυσης, σχηματισμός διαλυμάτων. Αθροιστικές ιδιότητες και τρόποι έκφρασης των συγκεντρώσεων των διαλυμάτων.Σχηματισμός κολλοειδών διαλυμάτων.
 • Οξέα και Βάσεις: Θεωρίες περί οξέων-βάσεων και σχετική ισχύς αυτών. Αυτοϊοντισμός του νερού και η έννοια τουpH.
 • Ισορροπίες Οξέων-Βάσεων:  Έννοια της Χημικής Ισορροπίας, Ισορροπίες σε υδατικά διαλύματα ασθενών οξέων, ασθενών βάσεων και αλάτων καθώς και μεταβολή τουpH αυτών παρουσία άλλης διαλυμένης ουσίας.
 • Διαλυτότητα και Ισορροπίες Δυσδιάλυτων Ιοντικών Ενώσεων: Ισορροπίες δυσδιάλυτων ιοντικών ενώσεων και κριτήρια σχετικά με διαλυτότητες και  καθιζήσεις αυτών σε υδατικά διαλύματα.
Τρόπος παράδοσης  Διαλέξεις και φροντιστήρια πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (π.χ. powerpoint και video) στη διδασκαλία του μαθήματος. Οι εκάστοτε διαλέξεις, τα προς λύση προβλήματα σε μορφή αρχείων ppt καθώς και κατάλληλες ανακοινώσεις «αναρτώνται» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  e-class, όπου οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση εξαρχής ή κατόπιν εγγραφής τους
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις (3 ώρες την εβδομάδα ´ 13 εβδομάδες)  39
 Φροντιστήρια (1 ώρα την εβδομάδα ´ 13 εβδομάδες) για την επίλυση επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών προβλημάτων  13
 Προαιρετική λύση προβλημάτων που δίνονται  σε κάθε παράδοση (3 ώρες την εβδομάδα ´ 13 εβδομάδες) και μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 39+30=69 
 Δύο προαιρετικές μισάωρες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (1/2 ώρα ´ 2 φορές)  1
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (3 ώρες ´ 1 φορά) 3
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)

 1. Γραπτή τρίωρη εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης με ανοιχτά βιβλία. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5
 2. Προαιρετική συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον μισάωρες γραπτές «δοκιμασίες» με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανοιχτά βιβλία. Προστίθεται στον βαθμό της τελικής εξέτασης (αν αυτός είναι μεγαλύτερος του 5) το 1/10 του βαθμού της κάθε δοκιμασίας
 3. Προαιρετική παράδοση λυμένων προβλημάτων (τουλάχιστον 2) κάθε εβδομάδα, που δίνονται σε κάθε διάλεξη και αναρτώνται στο e-class. Προστίθεται 1 μονάδα στον  βαθμό της τελικής εξέτασης (αν αυτός είναι μεγαλύτερος του 5) των φοιτητών  που έχουν παραδώσει  λυμένα όλα τα προβλήματα και ποσοστό της μονάδας στους υπόλοιπους, ανάλογο με τον αριθμό των προβλημάτων που έχει παραδώσει ο καθένας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Αρχές της Χημείας, Η Αναζήτηση της Γνώσης», Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, 7η  Διεθνής Έκδοση, (Επιμέλεια: Πέτρος Κουτσούκος- Μετάφραση: Πέτρος Κουτσούκος, Βιολέτα Κωνσταντίνου, Παύλος Κλεπετσάνης, Χρίστος Κοντογιάννης, Νικόλαος Μπουρόπουλος, Κέλλυ Βελώνια, Χρήστος Παππάς),  Εκδόσεις  Utopia, Αθήνα / 2018
 2. «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Brown, Lemay, Bursten, Murphy, Woodward, Stoltzfus, 13η Έκδοση, (Μετάφραση: Περικλής Ακρίβος), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη / 2016
 3. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Ebbing and Gammon, 10η Διεθνής Έκδοση, (Μετάφραση: Νικόλαος Κλούρας),  Εκδόσεις Π. ΤΡΑΥΛΟΣ, Αθήνα / 2014
 4. «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ», Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα / 2005
 5. «CHEMISTRY”, Jones and Atkins, 4th Edition, W.H. Freeman and Company, New York 2000
 6. «ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ», Νικολάου Δ. Κλούρα, Εκδόσεις 

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό Σεμιναριακό
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_082
Εξάμηνο σπουδών  1ο 
Τίτλος μαθήματος  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2
Πιστωτικές μονάδες  2
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα είναι υποχρεωτικό και η παρακολούθησή του θεωρείται  προαπαιτούμενη για να μπορέσει ο φοιτητής στη συνέχεια να συμμετέχει και να παρακολουθήσει με ασφάλεια τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις ασκήσεις υπαίθρου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μπορέσει ο φοιτητής:  

 • Να γνωρίσει τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας και κυρίως αυτών  που  θεραπεύονται από το Τμήμα  Γεωλογίας της Πάτρας
 • Να γνωρίσει τις  δράσεις,  τα  οργανωτικά  και  λειτουργικά  θέματα  που αφορούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία
 • Να μάθει για την κινητικότητα στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus,
 • Να μάθει για τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
 • Να ενημερωθεί για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Τμήματος
 • Να ενημερωθεί για τα εργαστήρια του Τμήματος, τον εξοπλισμό τους και την ασφαλή χρήση του, για τις εργαστηριακές ασκήσεις, τα όργανα που θα χρησιμοποιούνται (πχ. Μικροσκόπια) και την ορθή και ασφαλή χρήση τους καθώς και για τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν κατά περίπτωση
 • Να ενημερωθεί για τις ασκήσεις υπαίθρου και οι οποίες αποτελούν απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο για  την ορθή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός Γεωλόγου, καθώς και για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται
Γενικές Ικανότητες

Γνωριμία με  τα γνωστικά αντικείμενα  του  Τμήματος  Γεωλογίας, με τις  δράσεις,  τα  οργανωτικά  και  τα  λειτουργικά  θέματα  που αφορούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία

Κατανόηση και χρήση κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά τη χρήση των εργαστηριακών μονάδων και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου

Να εργάζεται ο φοιτητής με ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, με τη χρήση οργάνων και εξοπλισμού όσο και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Η επιστήμη της Γεωλογίας
 2. Τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας
 3. Το Τμήμα Γεωλογίας: δράσεις,  οργάνωση  και  λειτουργία
 4. Εργαστηριακές μονάδες, εξοπλίσμός και γνωστικά  αντικείμενα που καλύπτονται
 5. Το πρόγραμμα Erasmus: Δυνατότητες κινητικότητας
 6. Η πρακτική άσκηση
 7. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Τμήματος
 8. Ορθή και ασφαλής χρήση οργάνων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 9. Ασκήσεις υπαίθρου. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται    
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 10 * 2 = 20 
 Σύνολο μαθήματος  20
 Αξιολόγηση φοιτητών Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία Σημειώσεις των διαλέξεων με τη μορφή διαφανειών των αντίστοιχων διαλέξεων.

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων Ιωάννης Δημάκος, Μέλος ΔΕΠ Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
Κωδικός μαθήματος  GEOL_006
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/
Μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες των σχολικών ψυχολόγων στη σχολική κοινότητα. Επίσης, λόγω και της ιδιαιτερότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (στο οποίο δεν προβλέπονται θέσεις σχολικών ψυχολόγων στα γενικής εκπαίδευσης σχολεία), οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σχολείο.
Γενικές Ικανότητες

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ιστορική πορεία του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και το έργο των σχολικών ψυχολόγων στο πλαίσιο του κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάζονται οι υπάρχουσες δομές για την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στους πρόσφατους νόμους ειδικής αγωγής. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την έλλειψη στελέχωσης των δημοσίων σχολείων όλων των βαθμίδων με επικουρικό προσωπικό, το μάθημα ασχολείται και με τον ρόλο (ρόλους) που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός (πέραν των διδακτικών του καθηκόντων) καθημερινά στο σχολείο (συμβουλευτική μαθητών, συμβουλευτική γονέων, εκπαιδευτική αξιολόγηση, εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης).
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)
 2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). Αθήνα: Gutenberg.
 2. Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
 3. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός.
 4. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων  Α. Χρυσανθοπούλου ΕΕΠ Διδασκ. Ξένων Γλωσσών
Κωδικός μαθήματος  GEOL_007
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  Ορολογία  της Γεωλογίας στα Αγγλικά  1
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Σεμινάρια και Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3  ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349/
Μαθησιακά αποτελέσματα
 1. Κατάκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και η απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες : reading, writing, listening and speaking.
 2. Kατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς
 3. Η εξοικείωση με την ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.
Γενικές Ικανότητες
 1. Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας και του επιστημονικού λόγου
 2. Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για Ειδικούς σκοπούς.
Περιεχόμενο μαθήματος  Γεωμορφολογία, Ορυκτά,Πετρώματα ,Υλικά της Γής,Παλαιοντολογία,Γεωλογία και Περιβάλλον
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 3×13=39 
 Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Αγγλική

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (90%):

Παρακολούθηση  (10% )

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. A Dictionary of Earth Sciences (3rd ed.) (2008), OUP.
 2. A Dictionary of Geology and Earth Sciences (4th ed), (2013) OUP.
 3. The Penguin Dictionary of Geology by Philip Kearey.
 4. Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ. (1994). Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Αθήνα.

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  
Διδάσκων  
Κωδικός μαθήματος  Geol_008
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/BIO369/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να μπορεί ο φοιτητής να:

 1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Βιολογίας

    2.Κατανοήσει τη λειτουργία των κυττάρων και να αποκτήσει βασικές γνώσεις γενετικής και βιοτεχνολογίας

 1. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις επί της δομής και της λειτουργίας των φυτικών και ζωικών οργανισμών
 2. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις εξέλιξης και ποικιλότητας της ζωής
 3. να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την οικολογία, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα, την βιόσφαιρα και την βιοποικιλότητα σε πολλαπλές κλίμακες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες :

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών αρχών και θεωριών της επιστήμης της Βιολογίας
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση βιολογικών θεμάτων
 3. Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους σε βιολογικά προβλήματα διεπιστημονικής φύσης
 4. Δεξιότητες διερεύνησης και μελέτης που χρειάζονται για την επαγγελματική του ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση καιτων απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Η ζωή δεν είναι μόνο το άθροισμα των μερών της
 • Ομοιότητες και διαφορές των ζωντανών οργανισμών
 • Τι είναι «είδος»
 • Η Επιστημονική μέθοδος έρευνας στη Βιολογία-Παραδείγματα
 • Επιστημονικές θεωρίες σχετικές με τη Βιολογία- Παραδείγματα
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Τα μόρια της ζωής
 • Δομή του κυττάρου
 • Ενέργεια και μεταβολισμός
 • Δέσμευση και απελευθέρωση ενέργειας
 • Δομή και λειτουργία του DNA
 • Η γονιδιακή έκφραση και έλεγχος
 • Πως αναπαράγονται τα κύτταρα
 • Πρότυπα κληρονόμησης
 • Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • H Δομή και η Λειτουργία των φυτικών οργανισμών είναι μία ιστορία προσαρμογής και φυσικής επιλογής.
 • "Διαφέρουν" τα φυτά από τους ζωικούς οργανισμούς ;
 • Η σημασία των φυτικών οργανισμών στην έρευνα και τη Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • Η δομή των ζωικών οργανισμών: Ζωικοί ιστοί, όργανα, συστήματα.
 • Πώς σχετίζεται η δομή του ζωικού σώματος με τη λειτουργία του;
 • Η εξέλιξη των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ζωικών οργανισμών, μέσω της φυσικής επιλογής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
 • Αποδείξεις και διαδικασίες της εξέλιξης
 • Εξέλιξη των οργανισμών στο χρόνο
 • Η σημερινή βιοποικιλότητα και η σημασία της
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • Ο οργανισμός και το περιβάλλον του
 • Πληθυσμιακή οικολογία
 • Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί της  Οικολογίας - Επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 • Βιοκοινότητες και οικοσυστήματα
 • Ροή της ενέργειας και κύκλοι των θρεπτικών στα οικοσυστήματα
 • Εξέλιξη των οικοσυστημάτων
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ & ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ
 • Η Βιόσφαιρα και ο Άνθρωπος
 • Κλίμα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν
 • Οι κύριες μεγα-κοινότητες της Γης και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  που επηρεάζουν τη ζωή στις μεγα-κοινότητες
 • Επιδράσεις του ανθρώπου στη βιόσφαιρα
 • Εισαγωγικά στοιχεία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας-παραδείγματα
Τρόπος παράδοσης  Παραδόσεις του μαθήματος στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Παρουσιάσεις με χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (Power Point)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 39 
 Αυτοτελής Μελέτη  50
 Σύνολο μαθήματος  89
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa (2014). Βιολογία
  Βασικές Έννοιες και Αρχές
  . Utopia Publishing.
 2. CAMPBELL NEIL A., REECE JANE B. (2015). ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι Η χημεία της ζωής - Το κύτταρο - Γενετική (μετάφραση: Κοκκορόγιαννης Θόδωρος, Βακάκη Βασιλική). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ– (BIO369, eclass.upatras.gr)