Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
  • Προκήρυξη

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" 2021-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έως σαράντα πέντε (45) θέσεις για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης.

Το ΠΜΣ στις «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
  2. Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
  3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον

Στο ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο : Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στη διεύθυνση:Matrix Upatras (ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και τα αρχεία να είναι σε μορφή PDF) :

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω:

α)  Αίτηση (βλ. παραπάνω σύνδεσμο) που συμπληρώνεται και τυπώνεται,

β)  Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,

γ)  έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,

δ)  σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

ε) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,

στ) τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο: Πρότυπο Συσταικής Επιστολής

ζ)   πιστοποιητικά εμπειρίας,

η)  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

θ    έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,

ι)   2 πρόσφατες φωτογραφίες,

ια) βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,

ιβ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος, ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ά.).

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη έχουν και οι φοιτητές Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση, ότι στο τέλος της εξεταστικής περιόδου θα προσκομίσουν έγκαιρα (μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021) σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 3044/26.7.2019 τ.Β΄ του Κανονισμού ΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας στα τηλέφωνα 2610 997590 & 2610 997922) και e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

 

Ο Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας

 

 

Καθηγητής Κίμων Χρηστάνης