Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία
  • Γενικές Πληροφορίες
Εκπαίδευση

Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ.

Τo Δ.Π.Μ.Σ. «Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» υποστηρίζεται από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον), το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ., το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Περιλαμβάνει τους Κλάδoυς Ειδίκευσης:

 

Μακροπαλαιοντολογία (Macropalaeontology) (παρακολούθηση στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ)

Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία (Micropalaeontology-Biostratigraphy) (παρακολούθηση του Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.)

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων αντίστοιχων Τμημάτων, των οποίων η συνάφεια με τα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. κρίνεται κατά περίπτωση. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS), και συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο και στη σχετική ιστοσελίδα του επισπεύδοντος Τμήματος: http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_paleo.htm

 

Συνημμένα:
Access this URL (/images/pdf/postgraduate/FOLIO-B5_FINAL.pdf)FOLIO-B5_FINAL.pdf[ ]0 kB