Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
 • Στόχοι

Στόχοι του προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προέρχονται από τα Τμήματα Γεωλογίας αλλά και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεών τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι οι εφαρμογές των γεωεπιστημών στη διασφάλιση και προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Οι ειδικεύσεις που έχουν επιλεγεί για την ειδίκευση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος σχετικών θεμάτων, και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διεθνώς αποδεκτές και επιστημονικά καθιερωμένες μεθοδολογίες και τεχνικές, αναφορικά με:

 • τον ορθολογικό σχεδιασμό και κατασκευή των τεχνικών έργων με βασική παράμετρο τη συνισταμένη της βελτιστοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας τους και της διατήρησης της προϋπάρχουσας ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος,
 • τη βέλτιστη διαχείριση των υπόγειων νερών – υδατικών πόρων και την προστασία τους από ρύπανση και υποβάθμιση της ποιότητάς τους,
 • την αντιμετώπιση – πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον,
 • την προστασία, διασφάλιση και διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου,
 • την αξιοποίηση και αειφορική – βιώσιμη διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον,
 • την προστασία και διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος,
 • την ανάδειξη – προστασία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Το ΠΜΣ στις «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
 • Ορυκτές Ύλες-Περιβάλλον

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  (Π.Μ.) ή (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Ερευνητική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο.

Στο Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 104Α΄). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό  έτος 2025-2026, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.