Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
  • Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Η υλοποίηση του Π.Μ.Σ. άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 σύμφωνα με το Νόμο 1268/82, τα άρθρα 10-14 του Νόμου 2083/92 και την Υπουργική Απόφαση Β7/52 π.ε./26.1.1994 (ΦΕΚ 74 τ.Β/3.2.1994), και οδηγούσε σε τίτλο σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Τον Οκτώβριο 2001 υποβλήθηκε από το Τμήμα πρόταση για την «Αναμόρφωση του Π.Μ.Σ.» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), η οποία και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το χρονικό διάστημα 2001-2003. Στο πλαίσιο αυτό έγινε σημαντική αναμόρφωση των διδασκόμενων μαθημάτων και επιμερισμός επιστημονικών κατευθύνσεων, έτσι ώστε το πρόγραμμα να προσανατολιστεί πλήρως προς τη θεματική ενότητα του «Περιβάλλοντος» και των μεθοδολογιών-τεχνικών προστασίας και διαφύλαξής του. Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε το 2001–2003 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε.Π.Ε.Α.Κ., ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που συνεργάστηκαν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» είχε διάρκεια λειτουργίας μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, η οποία παρατάθηκε με την υπ’αριθμ. 58513/Β7/18.6.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 74Β΄/3.2.1994) μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2011.

Το 2010 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόταση για τροποποίηση και παράταση του ΠΜΣ με τίτλο « Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» με ελαφρά τροποποιημένο περιεχόμενο των μαθημάτων και με απόφαση της Συγκλήτου Παν/μίου Πατρών αριθμ. 449/18.3.2010 και αριθμ. 462/16.6.2011 και λειτούργησε για το ακαδ. έτος 2011-2012.

Το 2013 υποβλήθηκε εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόταση για τροποποίηση και παράταση του ΠΜΣ με τίτλο « Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» με μόνες αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου Παν/μίου Πατρών αριθμ. 1/23.5.2013 και με βάση τον Ν. 3685/08, ΦΕΚ 148/16.7.2008 και στη συνέχεια την Υπουργική Απόφαση 38465/Β7/20.3.2013, με την οποία τα μεταπτυχιακά προγράμματα παρατάθηκαν  μέχρι 31.12.2014, λειτούργησε το Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2013-2014 και μετά εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2746/9.10.2013 τ. Β΄ όπως ίσχυσε για το ακαδ. έτος 2015-2016.

Το 2019 το Τμήμα Γεωλογίας προχώρησε στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον». 

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τρεις Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει τη βελτίωση και εξειδίκευση των γνώσεων των επιστημόνων των θετικών, πολυτεχνικών, γεωπονικών και συναφών σχολών στη θεματολογία των «Γεωεπιστημών». Στόχος του είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων, που είναι σε θέση να συμβάλουν επιτυχώς στο νέο πρόσταγμα της κοινωνίας για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη του Πλανήτη μας.