Τμήμα Γεωλογίας

Δημοσιεύσεις | Εργαστήριο Γεωφυσικής

1977 1978 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

1977

1 Papamarinopoulos,St.P., (1977). Coring techniques. The Makereth corer. Proceedings of the Vi Colloquum on the Aegean Region. Athens, VII , pp.387-394.
2 Papamarinopoulos,St.P., (1977). Normalization attempt of the NRM intensity of the sediments of Lake Begoritis ( Greece ) Proceedings of the VI Colloquium on the Aegean region. Athens, VII 395-405.

 

1978

1 Kopper,J.S., and Papamarinopoulos,St.P.,(1978). Human Evolution and Geomagnetism. Journal of Field Archaeology. Vol.5, pp.443-452.
2 Munro, M.A.R., and Papamarinopoulos,St.P.,(1978). The investigation of an unusual magnetic anomaly by combined magnetimeter and soil susceptibitly surveys. Proceedings of the 18th International Symposium on Archaeometry and Archaeological Prospection.14-17 March, Bonn,Rheinland-Verlag , pp.675-680.

 

1980

1 Παπαμαρινόπουλος,Στ.Π.,(1980). Μαγνητικές διασκοπήσεις από το διάστημα. Πρακτικά Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής. Μυτιλήνη,18-21 Σεπτεβρίου. σ.31.
2 Παπαμαρινόπουλος, Στ.Π., (1980). Μαγνητικές διασκοπήσεις για την ανίχνευση και τον εντοπισμό αρχαίων ναών. Πρακτικά Συνεδρίου Φυσικής . Μυτιλήνη,18-21 Σεπτεμβρίου. σ.286.

 

1981

1 Creer,K.M., Readman,P.W., and Papamarinopoulos,St.P.,(1981). Geomagnetic secular variations in Greece through the last 6000 years obtained from lake sediments studies.Geophys.J.R. ast.Soc., 66, 193-219.

 

1982

1 Papamarinopoulos, St.P., Readman, P.W. Maniatis,Y., and Simopoulos, A., (1982). Magnetic characterization and Mossbauer spectroscopy of magnetic concentrates from Greek lake sediments. Earth and Planetary Science Letters, 57, pp.173-181.
2 Lyberis,N., Chorowitcz,Jean, and Papamarinopoulos,St.P., (1982). La paeofaille transformant du Kastaniotikos ( Grece ) : teledetection, donnes de terrain et geophysiques. Bull. Soc. geol.France, (7), t.XXIV, no 1, pp.73-85.

 

1983

1 Papamarinopoulos, St.P., (1983). Magnetics, magnetic susceptibilty studies and magnetic rocks. Minaral Wealth. 23, pp. 7-22.
2 Papamarinopoulos, St.P., and Creer, K.M., (1983). The Palaeomagnetism of Cave sediments. Chapter 4.7. from the book “ Geomagnetism of Baked Clays and Recent Sediments., Creer,K.M., Tucholka, P., and Barton, C.E. ( Eds ), Elsevier, pp. 243-249.
3 Παπαμαρινοπουλος, Στ.Π.,, (1983), Παλαιομαγνητική χρονολόγηση ιζημάτων σπηλαίων.ΟΙ δυνατότητες. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου για τα προβλήματα των διευθετημένων σπηλαίων. Αθήνα, σ.169-175.

 

1985

1 Papamarinopoulos, St.P., Tsokas, G.N. and Williams,H., (1985). Magnetic and electric measurements on the island of Lesbos and the detection of buried ancient relics.Geoexploration, 23, pp.483-490.

 

1986

1 Papamarinopoulos,St.P.,Tsokas, G.N., and Williams,H.,(1986). Electric resistance measurements and magnetic mapping of the archaeological relics on the cstle of Mytilene. Bolletino Di Geophysica Teorica Ed Applicata. vol xxvill. N 111-112.pp.299-309.

 

1987

1 Papamarinopoulos,St.P.,Readman,P.W.,Maniatis,Y., and Simopoulos,A., (1987). Paleomagnetic and mineral magnetic studies of sediments from Petralona cave,Greece. Archaeometry,29, i.pp.50-59.
2 Papamarinopoulos,St.P.,(1987). Geomagnetic intensity measurements from Byzantine vases in the period between 300 and 1650 yr.A.D. J.Geomagn.Geoelectri.,39,pp. 261-270.

 

1988

1 Papamarinopoulos,St.P.,and Tsokas,G.,(1988). Geophysical studies in East Crete and the detection of ancient relics at Kavousi,Greece. Proceedings of the International Symposium. Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and Historical Sites, Athens, Marinos and Koukis ( Eds) Balkema , Rotterdam.pp. 1137-1141.
2 Papamarinopoulos, St.P. and Stamou,Th ,(1988)., Geophysical studies on the Wets Crete and the detection of a harbour inland at Falasarna. Proceedings of the International symposium. Engineering Geology of ancient works . Monuments and historical Sites, Athens, Marinos and Koukis (Eds), Balkema, Rotterdam, pp. 1079-1083.
3 Papamarinopoulos, St.P.,Jones,R.E., and Williams,H., (1988). Electric Resistance Survey of the Southern Part of the buried Ancient Town of Stymphalos. Geoexploration , 25, pp. 255-261.
4 Papamarinopoulos,St.P.,(1988). Geomagnetic intensity measurements from northern Greece and their comparison with other data from central and N.Eastern Europe for the period 0-2000 yr. AD. Proceedings of the Symposium Secular Solar and Geomagnetic Variations in the Last 10,000 Years, Stephenson and Wolfendale (Eds), Durham, Kluwer Academic Publishers. pp. 437-442.

 

1990

1 Papamarinopoulos,St.P., Jones,R.E., and Gagalis,A., (1990). Geophysical prospection at archaeological sites in Greece : A new initiative. Proceedings of the International Symposium in Archaeometry,Heidelberg, Birkhauser Verlag Basel.pp. 777-786.

 

1991

1 Papapamarinopoulos, St.P., Readman,P.W., Maniatis, Y., and Simopoulos, A., (1991), Paleomagnetic and mineral magnetic studies of sediment from Ball’s Cavern, Schorie, U.S.A. Earth and Planetary Science Letters,102,pp. 198-212.

 

1993

1 Papamarinopoulos, St.P., Tsokas, G.N., Lakaki, M., and Savopoulou, Th., (1993). Advanced Geophysical Processing of Field data and Practical Results. Geophysical Exploration of Archaeological Sites,. Series : Theory and Practice of Applied Geophysics. Vogel and Tsokas ( Eds ), Vieweg Publishing, Wiesbaden. pp.149-157.
2 Papamarinopoulos, St.P., Sarris, A, and Pavlopoulos, N., (1993). The geophysical Signature of an ancient Avenue. Geophysical Exploration of Archaeological Sites. Series : Theory and Practice of Applied Geophysics. Vogel and Tsokas (Eds), Vieweg Publishing, Wiesbaden.pp.198-212.
3 Papamarinopoulos, St.P., Sarris,A., and Pavlopoulos,N,. (1993), The Geophysical signature of an ancient avenue. Series : Theory and Practice of Applied Geophysics, Vieweg Publishing, Wiesbaden, Vogel and Tsokas ( Eds) pp. 198-212.

 

1994

1 Isserlin, B.S.J.,Jones,R.E., Papamarinopoulos, St.P., and Uren,J., (1994), The canal of Xerxis on the mount Athos Peninsula : Preliminary Investgations. The annual British School at Athens V 89, pp. 277-284.
2 Papamarinopoulos, St.P., and Papaioannou,M.G., (1994), Geophysical investigations with the georadar in the middle of Athens at Syntagma square, and the discovery of the subterranean river Eridanos. Proceedings of the 5th international conference on the ground penetrating radar. 12-16 June, Kitsener, Ontario, pp. 569-576.
3 Atzemoglou,A.,Kondopoulou,D.,Papamarinopoulos,St.,Dimitriadis, S., (1994). Palaeomagnetic evidence for block rotations in the western Greek Rhodope, Geophys. J. Int., 118, pp. 221-230
4 Papamarinopoulos,St.P.and Papaioannou, M.G.,(1994). Geophysical Investigations in the middle of Athens at Syntagma Square and the Discovery of the Subterranean River Eridanos, International Conference on ground penetrating radar. GPR ‘94 , 12-16 June. Kitchener, Ontario.Canada. pp.569-576.

 

1995

1 Papamarinopoulos, St. P., Papaioannou, M.G., Stefanopoulos, P.& Bafitis, X.,(1995), The geophysical discovery of a second world war battlefield in central Crete during construction activities by a building company. The solution to a major environmental problem. International Symposium in Environmental Geophysics. SAGEEP’ 95, April 23-25,Orlando, Florida, USA.pp.375-385.
2 Papamarinopoulos, St. P., Papaioannou, M.G., Kapopoulos, X. & Balatsas, J., (1995) Multiple geophysical studies at the urban central environment of Athens in connection with the construction of the Metro’s main station, Proceedings of the International Symposium in Environmental Geophysics, SAGEEP’95, 23-26 April, Orlando, Florida, USA. pp.159-169.

 

1996

1 Tsokas,G.N., and Papamarinopoulos,St.P.,(1996, The dynamic use of the geophysical results in the archaeological search and the applicability of the non-parametric detectors. A discussion based on the investigation of the island of Pseira ( Eastern Crete ).Proceedings of the 2nd Sympsium of the Hellenic Archaeometrical Society, 26-28 March, The ssaloniki ,pp. 395-411.
2 Isserlin,B.S.J., Jones, R.E., Papamarinopoulos, St.P.,Syridis,G.E., Maniatis,Y., Facorellis,G., and Uren,J., (1996. The Canal of Xerxes investigations 1993-1994. The annual British School at Athens V.91, pp.329-339.
3 Papamarinopoulos,St.P., McCoy,F, Papaioanou,M and Bafitis,X.,(1996. Geophysical Studies in the site of Acrotiri in Santorini. Proceedings of the 3ed Symposium of the Hellenic Archaeometrical Society, Athens.
4 Papaioannou,M.G., Papamarinopoulos,St and Stefanopoulos,P.,(1996. Geophysical studies in the Hermitage Museum, the Char’s former winter palace, in St.Petersburg. Proceedings of the 6th International Conference on ground penetrating radar. GPR ’96, September 30-October 3,Sendai,Japan, pp101-106.
5 Παπαμαρινόπουλος, Στ.Π, McCoy,F., Papaioannou,M.G., and Bafitis, X.,(1996). Γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή ακρωτηρίου στη Σαντορίνη. Πρακτικά 3ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Αθήνα, 6-10 Νοεμβρίου.
 

1997

1 Karastathis, V., and Papamarinopoulos,St.P.,(1997). The detection of King Xerxe’s Canal by the use of shallow reflection and refraction seismics. Preliminary results. Geophysical Prospecting, 45, pp.389-401
2 Papamarinopoulos,St.P.,Papaioannou,M.G. and Stephanopoulos,P. (1997). New geological evidence in the center of Athens using the georadar. Proceedings of the International Symposium, Engineering Geology and the Environment . Athens. 23-27 June. Koukis and Marinos (Eds), Balkema , Rotterdam, pp.1425-1431
3 Papamarinopoulos,St.P., Papaioannou.G.M., Stephanopoulos,P., and Bartsokas,A. (1997). Geophysical studies at Kouklesi village in Northen Greece.Proceedings of the International Symposium, Engineering and the Environment. Athens. 23-27 June. Koukis and Marinos (Eds) Balkema., Rotterdam, pp. 2997-3002
4 Papamarinopoulos,St.P.,Stephanopoulos,P., and Papaioannou,M. (1997). Geophysical investigations in search of ancient Heliki and the protection of the archaeological site versus the rapid building expasion..Proceedings of the International Symposium, Engineering and the Environment , Engineering and the Environment. Athens.23-27 June. Koukis and Marinos (Eds),Balkema., Rotterdam, pp. 3229-3235
5 Karastathis,V.K. and Papamarinopoulos,St.P. ,(1997). The detection of King Xerxes’ Canal by the use of shallow refrection and refraction seismics-Preliminary results.Geophysical Prospecting ,45,pp.389-401.

 

2000

1 R.E. Jones,B.SJ.Insserlin, V.Karastathis, S.P.Papamarinopopulos, G.E. Syrides, J.Uren, I Balatsas, CH. Kapopoulos, Y. Maniatis, G. Facorellis ,(2000). Exploration of the Canal of Xrexes, Northren Greece : the Role of Geophysical and other Techinques, Archaeological Prospection 7, 147-170

 

2001

1 V.K.Karastathis, S. Papamarinopoulos, R.E. Jones, (2001). 2-D velocity of the buried ancient canal of Xerxes: an application of seismic methods in archaeology, Journal of Applied Geophysics 47, 29-43.
2 Σαρρής, Α., Μαραγκού, Λ. Γαβαλάς, Γ., Παπαχριστοδούλου, Ι., Γεωργιλά, Κ., Κόκκινου, Ε., Δημητρίου, Ε., & Στεφανόπουλος Π., «Μεγάλης Κλίμακας Γεωφυσικές Διασκοπήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ερεθυμίου Απόλλωνος στο χωριό Θεολόγος Ρόδου», Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική προϊστορία και Αρχαιότητα, επ. Επιμέλεια : Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη & Γ. Φακορέλλης, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία & Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, σελ. 185-196, Αθήνα, 2001.

 

2002

1 Maltezou F., Stefanopoulos P.(2002). Aeromagnetic modelling of a compressional contact between the Ionian and preApulianzones,IonianIslands,Greece, JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Vol. 6, No. 4, November, 2003, p. 202 - 208

 

2003

1 St. Papamarinopoulos, A. Liosis, L.Polymenakos, P. Stephanopoulos and K. Limnaeou-Papakosta (2003). In Search of the Royal Ptolemaic Cemetery in Central Alexandria, Egypt-The first Contact, Archaeological Prospection,10,193-211
2 Στ.Π.Παπαμαρινόπουλος. (2003) Η ευνοϊκή επίδραση του Ελληνικού αλφαβήτου στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η αναλυτική σκέψη .Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου οργανωθέντος από το Ινστιτούτο Διεθνούς Συνεργασίας Ελλήνων Επιστημόνων. Θεσσαλονίκη, Εκδότης Καθηγητής Γρηγόρης Τσόκας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,σελίδες 44.
3 Isserlin, B. S.J.,Jones, R.E., Karastathis, V., Papamarinopoulos, S. P., Syrides, G. E., Uren , J. (2003). The canal of xerxes : Summary of investigations 1991-2001. Annual of the British School at Athens 98, pp.369-381 + xvii-xix

 

2004

1 Polymenakos L, Papamarinopoulos SP, Liossis A and C Koukouli-Chryssanthaki. (2004). Investigation of a monumental Macedonian tumulus by three-dimensional seismic tomography. Archaeological Prospection 11: 145-158; doi:10.1002/arp.228
2 Polymenakos L, Papamarinopoulos SP, Miltiadou A and N Charkiolakis. (2004). Investigation of the foundations of a Byzantine church by three-dimensional seismic tomography. Applied Geophysics, 57, 2: 81-93, doi:10.1016/j.jappgeop.2004.08.004

 

2005

1 Polymenakos, L. and S. Papamarinopoulos, 2005. Εxploring a prehistoric site for human structures by three dimensional seismic tomography. Archaeol. Prospect., 12, 221-233.
2 Polymenakos,L., Papamarinopoulos,S., Miltiadou, A., Chalkiolakis, N., (2005). Investigation of the foundations of a Byzantine church by three dimensional seismic tomography. Journal of applied geophysics, pp.81-93

 

2006

1 Polymenakos, L., Tweeton, D. and S. Papamarinopoulos, (2006). Velocity anisotropy in seismic travel time tomography: a case study from the investigation of the foundation of a Byzantine monumental building. Geophysical Prospecting, 54, 1-14.
2 Dogan , M., Papamarinopoulos, S. (2006). Exploration of the helenistic forticifation complex at Asea using a multigeophysical prospection approach. Archaeological Prospection, pp. 1-9

 

2007

1 Polymenakos, L. and S. Papamarinopoulos, (2007). Using seismic traveltime tomography in geoarchaeological exploration: the case of Chatby cemeteries site in Alexandria, Egypt, Near Surface Geophysics, 5, 209-219.
2 Papamrinopoulos, St. P. (2007c). A Bronze Age catastrophe in the Atlantic Ocean? Proceedings of the International Conference: The Atlantis Hypothesis: searching for a lost land, Melos island 11-13 July 2005 (in print).
3 Papamarinopoulos, St.P. and Cosegian, Ch. (2007). The ritual of the bull in “Atlantis” and its basic parallel in Iberia. Proceedings of the International Conference: The Atlantis Hypothesis: searching for a lost land, Melos island 11-13 July 2005 pp
4 Papamarinopoulos, St.P. (2007a). The memory of a comet during the Trojan war. Proceedings of the present symposium. Homer, Science and Technology. Ancient Olympia, (2006). Editor: St .A. Paipetis.

 

2008

1 M. G. Papaioannou, S.P. Papamarinopoulos and P. Stefanopoulos (2008). Geophysical Research at Syntagma Square, Athens – Relationship to Geology and Ancient Texts, Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, Athens 28-31 Μay 2003, pp. 85-88
2 St. P. Papamarinopoulos, P. Stefanopoulos, M. G. Papaioannou, N. Charkiolakis and Ch. Vacliotis (2008). The Geophysical Research at the Church of St. Theodora at Vasta Megalopolis, Greece, Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, Athens 28-31 Μay 2003, pp. 99-106.
3 B.S.J. Isserlin, M.Arvanitis, R.E. Jones, V. karastathis, S.P. Papamarinopoulos, P. Stephanopoulos, G.Syrides and J. Uren (2008). The Xanal of Xerxes in Northern Greece: Fact or Fiction? Recent Geophysical and Geoarchaeological Investigations, Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, Athens 28-31 Μay 2003, p 59-64.
4 M. Dogan, St. P. Papamarinopoulos and P. Stefanopoulos (2008). Prospecting of the City Wall at the Asea Prehistoric Site (Greece). Using Geoelectric and GPR Techniques. Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, Athens 28-31 Μay 2003, pp 129-140.

 

2009

1

Dimitrios Frydas & Panayiotis Stefanopoulos (2009). A new occurance of siliceous microfossils of Neogene deposits of the city of Heraklion Crete, Greece, pp. 171-179, Band 10, Berliner palaobigische Abhandkumgen, Berlin 2009

 

2010

1 Papamarinopoulos, St.P. (2010). Understanding Santorini’s prehistoric past. Proceedings of Santorini’s chronology. In Pasiphae, Editor, Fabrizio Serra, Pisa-Roma, p.p. 53-66
2 Papamarinopoulos, St.P. (2010). Heracles versus Geryones. Proceedings in Quantavolution. Challenges to conventional Science. Dedicated to Professor Alfred De Grazia on his 90 th birthday, Editor: Ian Presman, Publisher: Knowledge Computing, p.p. 363-386.
3 Papamarinopoulos S.P.(2010). Part I: Plato science and mythology, pp. 105-107, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πάτρα 2010
4 Papamarinopoulos S.P.(2010). Part II: The case of prehistoric Athens, pp. 108-117, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη,Πάτρα 2010
5 Papamarinopoulos S.P.(2010). Part III: Removing the misunderstandings, pp. 118-125, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη,Πάτρα 2010
6 Papamarinopoulos S.P.(2010). Part IV: The concentric city and its geological significance, pp. 126-137, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πάτρα 2010
7 Papamarinopoulos S.P. (2010).Part V: Atlantis’ location, pp. 138-146, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πάτρα 2010
8 Papamarinopoulos S.P.(2010). Part VI: The end of Atlantis, pp.147-158, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XLIII, No1, Πλανήτης ΓΗ: Γεωλογικές Διεργασίες Και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πάτρα 2010

 

2012

1 St. P. Papamarinopoulos, P. G. Stephanopoulos, M. G. Papaioannou, N. Polosmak, O. Volcova (2012) Searching for “Indo-europeans” in central Asia , pp. 57-70, Πρακτικά 5 ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Επιστημονική Επιμέλεια Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης, Εκδόσεις Παπαζήση 2012
2 M. G. Papaioannou, St. P. Papamarinopoulos, P. Stefanopoulos (2012) Geophysical investigation in the Hermitage Museum in St. Petersburg, , pp.117-126, Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Επιστημονική Επιμέλεια Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης, Εκδόσεις Παπαζήση 2012
3 P. G. Stefanopoulos, St. P. Papamarinopoulos, X. Bafitis, L. Polymenakos, S. Van Der Leew (2012). Integrated geophysical prospecting in North France, pp.127-136, Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Επιστημονική Επιμέλεια Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βάκουλης, Εκδόσεις Παπαζήση 2012