Τμήμα Γεωλογίας

Εξοπλισμός | Εργαστήριο Γεωφυσικής

  Κατακόρυφη Γεωηλεκτρική Απεικόνιση (Geoelectric Imaging) 
Επιδιώκει την καταγραφή της κατανομής της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης επί ενός κατακόρυφου επιπέδου σε σχέση με το βάθος σε Ohmsm. Η όλη τεχνική στηρίζεται σε γνωστούς νόμους της Φυσικής οι οποίοι εφαρμόζονται μέσω γνωστών ηλεκτροδιακών διατάξεων. Συμβάλλει στην αναγνώριση υποεπιφανειακών δομών με γνώμονα τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες και ειδικότερα την διαφοροποίηση αυτών σε σχέση με το υλικό του περιβάλλοντα χώρου. Κατά την διάρκεια της έρευνας στο πεδίο διαβιβάζεται ηλεκτρικό πεδίο με μορφή τετραγωνικού παλμού και επιχειρείται η καταγραφή της αναπτυσσόμενης διαφοράς δυναμικού. 
  Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο (Proton Magnetometer ELSEC 820) 
Το πρωτονιακό μαγνητόμετρο αποτελεί γεωφυσική συσκευή που επιτρέπει την σημειακή μέτρηση της τιμής της συνισταμένης του γεωμαγνητικού πεδίου σε nTesla. Μέσω της κεντρικής μονάδας σε συνεργασία με τον μαγνητικό αισθητήρα επιχειρείται καταγραφή της κατανομής της ολικής έντασης του γεωμαγνητικού πεδίου με σκοπό τον εντοπισμό υπεδαφικών μαγνητισμένων σωμάτων. Το βάθος διερεύνησης είναι συνάρτηση του μαγνητικού αισθητήρα από την Γήινη επιφάνεια. Στοχεύει στην επισήμανση της διαφοροποίησης της παραμένουσας μαγνήτισης μεταξύ του υποκείμενου υπεδαφικού στόχου και του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού. Εφαρμόζεται τόσο σε γεωφυσικά δίκτυα όσο και σε μεμονωμένες διατομές.
  Διαφορικό μαγνητόμετρο (Fluxgate Magnetometer Geoscan FM36) 
Αποτελεί γεωφυσική συσκευή που εντάσσεται στην οικογένεια της μαγνητικής διασκόπησης. Σχηματικά ομοιάζει με το γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου γάμα (Γ). Είναι εφοδιασμένο με δύο αιθητήρες που εδράζονται επί κατακόρυφου επιπέδου και απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με 0.5 μ. Η χρήση του έχει ως αποτέλεσμα την σημειακή καταγραφή της κατανομής της κατακόρυφης βαθμίδας του Γήινου γεωμαγνητικού πεδίου. Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός υπεδαφικών μαγνητισμένων σωμάτων που βρίσκονται σε βάθος περίπου 1,5-2μ. Ο εντοπισμός τους βασίζεται στην διαφοροποίηση της παραμένουσας μαγνήτισης μεταξύ του υποκείμενου στόχου και του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού. Παρέχει την δυαντότητα σάρωσης τόσο γεωφυσικών όσο και μεμονομένων διατομών.
  Ηλεκτροαγωγιμόμετρο (Geonics EM 34-3XL) 
Πρόκειται για γεωφυσική συσκευή που εντάσσεται στην οικογένεια της ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης. Αποτελείται από ένα ζεύγος δκατυλίων που διακρίνονται σε πομπό και δέκτη, ενώ έκαστος συνοδεύεται από αντίστοιχη κεντρική μονάδα. Συμβάλλει στην σημειακή καταγραφή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των υπεδαφικών υλικών σε msiemens/meter στηριζόμενο στην μέθοδο της επαγωγής. Μέσω κατάλληλης διάταξης των δακτυλίων σε συνάρτηση με την μεταξύ τους απόσταση επιτυγχάνεται η διερεύνηση της ύπαρξης υλικών χαρακτηριζόμενα από υψηλή αγωγιμότητα σε βάθος που κυμαίνεται από 0.5-60 μ. Η χρήση του εφαρμόζεται τόσο επί γεωφυσικών δικτύων όσο και επί μεμονωμένων διατομών.
  Γεωραντάρ (Sir System 10) 
Αποτελεί γεωφυσική συσκευή που εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια της ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης. Αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους συσκευών που διακρίνονται σε κυρία μονάδα, οθόνη, ειδικά καλώδια και πομποδέκτες συγκεκριμένης συχνότητας. Από τον πομποδέκτη σε συνεργασία με την κυρία μονάδα, διοχετεύεται στο έδαφος ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γνωστών χαρακτηριτικών και καταγράφεται η παραμόρφωση αυτού έπειτα από την ανάκλαση του από την ύπαρξη ισχυρών ανακλαστήρων στο υπέδαφος. Κύριος σκοπός είναι ο καθορισμός της ταχύτητας διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στο εδαφικό υλικό επί ενός κατακόρυφου επιπέδου.  Εφαρμόζεται τόσο επί γεωφυσικών δικτύων όσο και επί μεμονωμένων διατομών.
  Βαρυτόμετρο (Scintrex CG-3M) 
Ανήκει στην οικογένεια της βαρυτικής διασκόπησης. Αποτελείται από την κύρια μονάδα (βαρυτόμετρο), τον τρίποδα και ράβδους επέκτασης. Συμβάλλει στον σημειακό καθορισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας με μετρήσεις επι της γήινης επιφάνειας βασιζόμενο στις εναλλαγές της πυκνότητας των Γήϊνων υπεδαφικών υλικών. Η χρήση του επιτυγχάνεται τόσο επί ψαθυρών όσο και επί σκληρών εδαφών. Επίσης παρέχει την δυνατότητα διερεύνησης τόσο μεμονωμένων διατομών όσο και γεωφυσικών δικτύων. Το βάθος διερεύνσης είναι συνάρτηση του βήματος διερεύνησης.
  Γεωηλεκτρική χαρτογράφηση (Geoscan RM4) 
Εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια της ηλεκτρικής διασκόπησης. Αποτελείται από ένα ηλεκτρόμετρο, ειδικά καλώδια και ένα ξύλινο πλαίσιο. Αποσσκοπεί στην σημειακή αποτύπωση σε οριζόντιο επίπεδο των διάφορων υποεπιφανειακών δομών με βάση τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες σε Ohms. Εφαρμόζεται πιλοτικά με στόχο τον διαχωρισμό της υπό έρευνα περιοχής σε ζώνες υψηλού και χαμηλού ενδιαφέροντος. Η τεχνική αυτή εφαρρμόζεται ως επί το πλείστον με χρήση της δίδυμης διάταξης, ενώ το βάθος διερεύνησης ισούται με το τριπλάσιο του μοναδιαίου ανοίγματος των ηλεκτροδίων (0,75 μ). Κατά την διάρκεια της λειτουργία της διαβιβάζεται στο έδαφος ηλεκτρικό πεδίο γνωστών χαρακτηριστικών με τετραγωνική μορφή και καταγράφεται η αλλαγή της αντίστασης αυτού.
  Ηχητική τομογραφία (Geometrics ES2401) 
Ανήκει στην οικογένεια της σεισμικής διασκόπησης. Εφαρμόζεται με χρήση μια κύριας μονάδας (σεισμογράφος), ειδικών καλωδίων δεδομένων και επέκτασης, γεώφωνα, σύστημα επέκτασης γεωφώνων.Η ηχητική τομογραφία έχει σαν στόχο την καταγραφή των διάφορων υποεπιφανιακών δομών με βάση την κατανομή της ταχύτητας ηχητικού κύματος που δημιουργείται στην επιφάνεια του Γήινου φλοιού. Κατά την εφαρμογή της χρησιμοποιείται ένας φορητός σεισμογράφος και γεώφωνα που έχουν την δυνατότητα καταγραφής ηχητικού κύματος σε συχνότητες 8 και 100 HZ. Το δημιουργούμενο ελαστικό κύμα είναι αποτέλεσμα κρούσης, πίπτοντος βάρους ή και ειδικής γεννήτριας παραγωγής συχνοτήτων. Ανάλογα με τον σκοπό της διερεύνησης εφαρμόζεται σεισμική ανάκλαση ή διάθλαση.
  Ηλεκτρομαγνητοαντιστασιόμετρο (Sirotem MK-3) 
Εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια της ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης. Αποτελείται από την κύρια μονάδα, ειδικά καλώδια και πηνία. Συμβάλλει στην σημειακή καταγραφή της ειδικής αντίστασης. Προσπαθεί να καταγράψει τον χρόνο επιστροφής ενός γνωστών χαρακτηριστικών διαβιβαζόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το τελευταίο εκπέμπεται από το κέντρο του πηνίου, ενώ το βάθος διερεύνησης είναι πολλαπλάσιο της ακμής του πηνίου και ισούται 2-3 φορές το μήκος της ακμής. Ανάλογα με τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποείται ένα πηνίο ή συνδυασμός αυτών. Έτσι ενδέχεται να χρησιμοποιείται ένα πηνίο ως πομποδέκτης ή διαχωρισμός μεταξύ πομπού και δέκτη.
  Μαγνητική Επιδεκτικότητα (Bartington MS2 Magnetic Susceptibility) 
Πρόκειται για μια συσκευή που ανήκει στηην οικογένεια της μαγνητικής διασκόπησης. Αποτελείται από την κυρία μονάδα, ένα αισθητήρα και ειδικά καλώδια. Επιτρέπει την μέτρηση της μαγνητικής επιδεκτικότητας διάφορων υλικών, με σκοπό τον εντοπισμό υλικών που επιδέχονται μαγνήτιση. Αυτά μπορεί να βρίσκονται σε συμπαγή ή και σε κονιοποιημένη μορφή. Στην περίπτωση της συμπαγούς μορφής το δείγμα θα πρέπει να έχει κυβική ή κυλινδρική μορφή. Αντίθετα στην κονιοποιημένη μορφή το δείγμα εισάγεται μέσα σε ειδικούς πλαστικούς απομαγνητισμένους υποδοχείς.