Τμήμα Γεωλογίας

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Η σελίδα βρίσκεται υπό ανανέωση 

2020

Γουρνιά, Χ. (2020). Αυτόματη αναγνώριση και χωρική ποσοτικοποίηση αλιευτικών ιχνών σε καταγραφές ηχοβολιστικού συστήματος πλευρικής σάρωσης μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (http://hdl.handle.net/10889/13490)

Δημητρόπουλος, Γ. (2020). Δημιουργία ΨΜΕ και ορθοφωτοχαρτών από δεδομένα τηλεπισκόπησης και έλεγχος της ακρίβειάς τους (http://hdl.handle.net/10889/13246)

Κωνσταντινόπουλος, Δ. (2020). Διάβρωση ακτών σε επιλεγμένες θέσεις του Πατραϊκού κόλπου (http://hdl.handle.net/10889/14414)

Μπασούκας, Δ.-Α. (2020). Υδροκλιματικές αλλαγές στην ανατολική Μεσόγειο κατά το ανώτερο Ολόκαινο : μια χωρική προσέγγιση (http://hdl.handle.net/10889/14546)

Κορυφή

2019

Αποστολοπούλου, Ν. (2019). Συνθήκες κατασκευής τεχνικών έργων για την νέα σιδηροδρομική γρσμμή Κορίνθου-Πατρών στο τμήμα Ψαθόπυργος-Ρίο (http://hdl.handle.net/10889/13076)

Αρκαδιανού, Μ. (2019). Μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων του Αμβρακικού κόλπου (http://hdl.handle.net/10889/13247

Γιαννακέα, Α.-Μ. (2019). Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του παράκτιου τμήματος του υδατικού συστήματος Ρωμανού - Χώρας, ΝΔ Πελοπόννησο (http://hdl.handle.net/10889/14391)

Γεωργουλάς, Ε. (2019). Στρωματογραφική διάρθρωση του μεσοζωικού με έμφαση στους ασβεστόλιθους του σενωνίου στο σύγκλινο της Άρτας, ΒΔ Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/12525)

Δεληγιάννη, Β. (2019). Παλαιοπαθολογική μελέτη ανθρώπινου σκελετικού υλικού αρχαίων πληθυσμών από ταφές από το βόρειο νεκροταφείο Λευκάδας (http://hdl.handle.net/10889/13445)

Δημόπουλος, Ν. (2019). Η στρωματογραφική διάρθωση του μεσοζωικού στο σύγκλινο της Aμφιλοχίας με έμφαση στο Σενώνιο (http://hdl.handle.net/10889/12523)

Ζιούτη, Θ. (2019). Εκτίμηση της επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων (http://hdl.handle.net/10889/14393)

Κακαβά, Α. (2019). Αξιολόγηση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών και του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος βόρειας Πελοποννήσου (http://hdl.handle.net/10889/13947)

Κάνε, Ε. (2019). Ιζηματολογική και στατιστική προσέγγιση των παχών των στρωμάτων στην Ιόνια λεκάνη, στο Ανώτερο Κρητιδικό, Ιθάκη, Δυτική Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/13446)

Καρανίκα, Κ. (2019). Παλαιοοικολογική ερμηνεία Πλειστοκαινικών αποθέσεων στην Μαγούλας (ΝΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα) (http://hdl.handle.net/10889/14387)

Μαυρίκος, Α. (2019). Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φωτοκαταλυτική δράση τροποποιημένων νανοσύνθετων παλυγορσκίτη-ΤiO2 (http://hdl.handle.net/10889/12528)

Μιχαλοπούλου, Μ. (2019). Σύγκριση μοντέλων διάβρωσης εδάφους και στερεομεταφοράς σε τεχνητές λίμνες : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Πηνειού Ηλείας (http://hdl.handle.net/10889/14390)

Μέντης, Π. (2019). Δημιουργία βιβλιοθήκης φασματικών υπογραφών για ορυκτά και πετρώματα (http://hdl.handle.net/10889/13075)

Μυλωνάς, Α. (2019). Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του Αργολικού πεδίου (http://hdl.handle.net/10889/14389)

Νιφόρα, Δ. (2019). Διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών των κοιτασμάτων καολίνη της περιοχής Αγκμπόρ της Νιγηρίας (http://hdl.handle.net/10889/12227)

Πανταζή, Ε. (2019). Αρχαιομετρική μελέτη προϊστορικής-νεολιθικής και υστερομινωικής ΙΙΙΓ κεραμικής από τη θέση Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτης (http://hdl.handle.net/10889/14392)

Παράσχου, Α. (2019). Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού με τη χρήση του μοντέλου Ζυγός (http://hdl.handle.net/10889/14394)

Περδικάρης, Κ. (2019). Διερεύνηση της τρωτότητας της λεκάνης τροφοδοσίας του μετώπου των καρστικών πηγών Πλανητέρο (http://hdl.handle.net/10889/14385)

Περίδης, Σ. (2019). Η στρωματογραφική διάρθρωση του μεσοζωικού στην περιοχή του Κερασώνα (βόρεια της Άρτας) και εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου (http://hdl.handle.net/10889/12524)

Περλέρος, Κ. (2019). Από την τύρφη στον λιγνίτη: μελέτη της ενανθράκωσης στον τυρφώνα Φιλίππων, Ανατολική Μακεδονία (http://hdl.handle.net/10889/13948

Πετροπούλου, Μ. (2019). Υδρολογικό ισοζύγιο και ποιότητα επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Πηνειού, Πελοπόννησος (http://hdl.handle.net/10889/12526)

Πολλάτου, Α.-Μ. (2019). Αρχαιομετρική μελέτη κεραμικής Ρωμαϊκής - Υστερορωμαϊκής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων Κρήτης (http://hdl.handle.net/10889/13950

Πρεβεδούρος, Ι. (2019). Ιζηματολογική - γεωχημική μελέτη της αποξηραμένης λίμνη της Μουριάς, Δ. Πελοποννήσου, Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/12885)

Σίμος, Ξ. (2019). Μοντελοποίηση της ροής του μετασωματικού ρευστού και η σύνδεση του με τη δημιουργία σχηματισμών τύπου skarn στην περιοχή της Λαυρεωτικής (http://hdl.handle.net/10889/14386)

Σομαλακίδη, Κ. (2019). Σύνθεση, χαρακτηρισμός & φωτοκαταλυτική δράση τροποποιημένων νανοσύνθετων σηπιολίθου - ανατάση (http://hdl.handle.net/10889/12522)

Σταμάτης, Π. (2019). Αξιοποίηση σύγχρονων πετρογραφικών μεθόδων στην αξιολόγηση μαγματικών πετρωμάτων της κεντρικής Μακεδονίας για χρήση τους ως αδρανή υλικά (http://hdl.handle.net/10889/13447)

Τσάκωνας, Α. (2019). Διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή Μετσόβου Ιωαννίνων : παρακολούθηση και καταγραφή κατολισθητικών κινήσεων (http://hdl.handle.net/10889/14384)

Χρόνη, Μ.-Α. (2019). Παρακολούθηση των χωροχρονικών μεταβολών και της κατάστασης διατήρησης παρόχθιων τύπων οικοτόπων με τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) (http://hdl.handle.net/10889/13951

Χρονόπουλος, Α. (2019). Μικροτεκτονική ανάλυση στα μάρμαρα του Αλμυροποτάμου (Ν. Εύβοια) (http://hdl.handle.net/10889/14388)

Χρυσοχόος, Μ.-Π. (2019). Γεωλογική μελέτη τυρφώνων από την περιοχή Maputaland της Μοζαμβίκης (http://hdl.handle.net/10889/13949)

Κορυφή

2018

Καράμπαμπας, Α. (2018). Χρήση μη επανδρωμένου σκάφους για τη μελέτη της ακτογραμμής και ρηχών περιβαλλόντων (http://hdl.handle.net/10889/11931)

Σταυροπούλου, Β. (2018). Υδρογεωλογικές συνθήκες και ποιότητα των νερών της καρστικής πηγής Κεφαλόβρυσου Μεσολογγίου (http://hdl.handle.net/10889/12050)

Χριστοφή, Π. (2018). Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα στον κόλπο του Λέχαιου (Κορινθιακός κόλπος) (http://hdl.handle.net/10889/12048)

Κορυφή

2017

Αθανασοπούλου, Ι. (2017). Διερεύνηση της τρωτότητας των υπογείων υδάτων του Αργολικού πεδίου (http://hdl.handle.net/10889/14381

Αλυσανδράτου, Α. (2017). Ιζηματολογική και περιβαλλοντική μελέτη της λιμνοθάλασσας της δυτικής Κλείσοβας. Εφαρμογή δεδομένων και τεχνικών τηλεπισκόπησης (http://hdl.handle.net/10889/11776)

Γρουμπού, Μ. (2017). Ολοκαινική εξέλιξη της κοίτης του ποταμού Κράθη στην περιοχή της λίμνης Τσιβλού κεντρικός Κορινθιακός κόλπος (http://hdl.handle.net/10889/11777)

Δηλγεράκη, Ζ. (2017). Ραδιομετρική και γεωχημική μελέτη των παράκτιων βαρέων άμμων του νομού Καβάλας (http://hdl.handle.net/10889/11779)

Κατσιφάρα, Α. (2017). Η επίδραση του εδαφικού υποστρώματος στα βιογεωχημικά χαρακτηριστικά του είδους Origanum vulgare L. ssp. hirtum (LINK) IETSWAART (http://hdl.handle.net/10889/14382) 

Μπουμπούλης, Β. (2017). Αλληλεπίδραση μαργαϊκών γεωυλικών - αδρανών υποβάσης - γεωσυνθετικών υλικών στη διαμόρφωση της διατμηματικής αντοχής επιχωμάτων (http://hdl.handle.net/10889/11782)

Παπασπυρόπουλος, Κ. (2017). Πετρολογική και ισοτοπική μελέτη μεταμορφωμένων πετρωμάτων των περιοχών Τρικόρφου και Θυμωνιάς στη ΝΑ Θάσο (http://hdl.handle.net/10889/11780)

Πρανδέκου, Α. (2017). Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματικές συνθήκες στον Αμβρακικό κόλπο (http://hdl.handle.net/10889/12764)

Σιδερίδης, Α. (2017). Μελέτη της πετρογενετικής εξέλιξης μανδυακών σχηματισμών και της συνδεόμενης μεταλλοφορίας πλατινοειδών ορυκτών, σε οφιολιθικά πετρώματα της Δ. Χαλκιδικής (Βάβδος και Γερακίνη-Ορμυλία) (http://hdl.handle.net/10889/11719)

Τσιρώνη, Α. (2017). Παλαιογεωγραφικη εξέλιξη στην περιοχή Sipan - Dubrovnik, Κροατία, βασισμένη σε υψηλής ευκρίνειας γεωφυσικά δεδομένα (http://hdl.handle.net/10889/12765)

Φιλιππάκης, Δ. (2017). Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα στον Όρμο Νηών (Παγασητικός κόλπος) (http://hdl.handle.net/10889/11781)

Φίτρος, Μ. (2017). Προσδιορισμός των φυσικοχημικών συνθηκών σχηματισμού των REE’s στους σχηματισμούς τύπου SKARN των περιοχών Ξάνθης και Λαυρεωτικής (http://hdl.handle.net/10889/11778)

Κορυφή

2016

Ηλιάδης, Δ. (2016). Μελέτη πεδίου ανάμειξης γλυκού νερού με αλμυρό νερό με βάση φυσικοχημικές παραμέτρους (http://hdl.handle.net/10889/12046)

Κορυφή

2015

Αθανασοπούλου, Κ.-Π. (2015). Πλαστικά Βενθικά Απορίμματα στο Ιόνιο Πέλαγος. Πόσος χρόνος απαιτείται για την υποβάθμιση τους; (http://hdl.handle.net/10889/11775)

Κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ θα βρίσκετε τον οδηγό σπουδών του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους καθώς και εκείνους των παρελθόντων ετών.

Συνημμένα:
Download this file (οδηγος_σπουδων05-06.pdf)Οδηγός Σπουδών 2005-2006[Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006]6024 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων08-09.pdf)Οδηγός Σπουδών 2008-2009[Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009]2292 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων09-10.pdf)Οδηγός Σπουδών 2009-2010[Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010]2288 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων10-11.pdf)Οδηγός Σπουδών 2010-2011[Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011]2051 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων11-12.pdf)Οδηγός Σπουδών 2011-2012[Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012]2135 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων12-13.pdf)Οδηγός Σπουδών 2012-2013[Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013]2135 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων13-14.pdf)Οδηγός Σπουδών 2013-2014[Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014]2236 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων14-15.pdf)Οδηγός Σπουδών 2014-2015[Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015]2441 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων15-16.pdf)Οδηγός Σπουδών 2015-2016[Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016]2551 kB
Download this file (odhgos-spoudon-16-17_final.pdf)Οδηγός Σπουδών 2016-2017[Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017]2579 kB
Download this file (Οδηγός Σπουδών 2017-2018.pdf)Οδηγός Σπουδών 2017-2018[Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018]4101 kB
Download this file (odhgos-spoudon-18-19.pdf)Οδηγός Σπουδών 2018-2019[Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019]7636 kB
Download this file (odhgos-spoudon-19-20.pdf)Οδηγός Σπουδών 2019-2020[Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020]10479 kB
Download this file (odhgos-spoudon-20-21.pdf)Οδηγός Σπουδών 2020-2021[Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021]9091 kB

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  (1/18-12-2013), από το Ακαδ. Έτος 2012‐2013, εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών (ΣΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου, και σε προσωπικό επίπεδο, προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το συμβουλευτικό έργο αφορά τη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το ρυθμό επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα που τυχόν παρουσιάζονται.

Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι ΣΣ αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΣΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το πέρας της φοίτησής τους.

Η κατανομή των φοιτητών στους ΣΣ έχει ως ακολούθως: το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών ΣΣ και ο επιμερισμός τους γίνεται με αλφαβητική σειρά. Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου του κατά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Τμήματος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί του. Η πρώτη συνάντηση ΣΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ΣΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, τα συμβουλευτικά του καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του.

Σε περίπτωση που ο ΣΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με τον οφειλόμενο για τον θεσμό τρόπο, ο φοιτητής τον οποίο έχει αναλάβει, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Τμήμα την αντικατάστασή του.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αντιστοίχισης φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ καθώς και τις ώρες διαθεσιμότητας του κάθε μέλους ΔΕΠ στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα:
Download this file (Symvoyloi_Kathigites_Protoeteis_2019-2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2019-2020[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020]14 kB
Download this file (Σύμβουλοι Καθηγητών ΠρωτοετείςΙστοσελιδα2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2020-2021[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021]18 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf)Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf[Κατάσταση φοιτητών]361 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf)Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf[Ώρες Διαθεσιμότητας Μελών ΔΕΠ]303 kB

 Στα επισυναπτόμενα έγγραφα παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του προγράμματος εξετάσεων.