Τμήμα Γεωλογίας

Εξοπλισμός | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

 • Δειγματολήπτες τύρφης και άλλων χαλαρών ιζημάτων
 • Φορητό PH-μετρο και αγωγιμόμετρο
 • Ζυγοί, ξηραντήριο, φούρνος
 • Αδιαβατικό θερμιδόμετρο
 • Όργανα παρασκευής στιλπνών τομών
 • Πολωτικά μικροσκόπια
 • Ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο
 • Πρόσβαση σε :
  • Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ
  • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
  • Αυτόματο αναλυτή C, H, N, S
  • Φασματοσκόπιο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού