Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Οι λιθότυποι | Οργανική Πετρογραφία | Ερευνητικά Αντικείμενα | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Λιθότυποι είναι οι με γυμνό οφθαλμό ορατές δομικές μονάδες των γαιανθράκων.

Α. Στους χουμώδεις (στρωματωμένους) γαιάνθρακες διακρίνονται οι ακόλουθοι λιθότυποι:

α. στους λιγνίτες:

  • οι ορυκτοί άνθρακες, που αποτελούνται από θεμελιώδη μάζα σε ποσοστό >90% (matrix coal, Grundmassenkohle) και παλιότερα ονομάζονταν δετριτικοί,
  • οι ξυλιτικοί γαιάνθρακες,
  • οι φουσιτικοί γαιάνθρακες και
  • οι ορυκτομιγείς γαιάνθρακες.

β. στους λιθάνθρακες ονομάζονται λιθότυποι οι μακροσκοπικά αναγνωρίσιμες στρώσεις των χουμωδών ανθράκων. Ως κατώτερο όριο για τον διαχωρισμό ενός ανεξάρτητου λιθότυπου ισχύει στη Γερμανία ένα ελάχιστο πλάτος στρώσης 1 cm. Σε άλλες χώρες το ελάχιστο πλάτος είναι 3 mm. Διακρίνονται οι παρακάτω λιθότυποι:

  • βιτραίνης (λαμπεροί άνθρακες),
  • κλαραίνης (ημιλαμπεροί άνθρακες),
  • δουραίνης (αλαμπείς άνθρακες) και
  • φουσαίνης (ινώδεις άνθρακες).

Β. Στην ομάδα των σαπροπηλούχων (άστρωτων) ανθράκων δεν υπάρχει κανένας γνήσιος λιθότυπος, επειδή η διάκριση μεταξύ των ανθράκων cannel και boghead είναι δυνατή μόνο στο μικροσκόπιο.