Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Εκπαίδευση
  • Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

α/α Ονοματεπώνυμο Έτος Τίτλος Διατριβής
1 Γ.Παπαθεοδώρου   Διεργασίες Σύγχρονης ιζηματογένεσης στον Κορινθιακό κόλπο
2 Π. Αχιλεόπουλος   Παλίρροιες σε κόλπους και στενά Δυτικής Ελλάδας¨(α) Πατραϊκός κόλπος και (β) Δίαυλος Λευκάδας
3 Ν. Κάστανος   Μελέτη Θαλάσσιων στροβίλων και κλυκλοφορίας μέσης κλίμακας στο Στενό του Οτράντο
4 Β. Λυκούσης   Σεισμικός Χαρακτήρας-Γεωτεχνικές ιδιότητες- Ισορροπία υποθαλασσίων πρανών των προδελταϊκών αποθέσεων των ποταμών Πείρου, Εύηνου, Μόρνου και Πηνειού
5 Ι. Ζαχαρίας   Μελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων σε λίμνες: Εφαρμογή στη λίμνη Τριχωνίδα
6 Θ. Χασιώτης   Σεισμική διασκόπηση και γεωτεχνικές συνθήκες υποθαλασσίων πρανών σε σεισμοτεκτονικές ζώνες του Ελληνικού χώρου
7 Γ. Γκιώνης   Βραχυπρόσθεσμες/Μακροπορόθεσμες μορφολογικές μεταβολές της ακτής σε σχέση με το κυματικό καθεστώς. Εφαρμογή στον Κυπαρισσιακό κόλπο
8 Μ. Γεραγά   Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματολογικές μεταβολές στο Ν-Δικό Αιγαίο κατά το Τεταρτογενές. Σχηματισμός των σαπροπηλών
9 Α. Στεφάτος   Μελέτη ιζηματογενών διεργασιών και τεκτονικών δομών στον Κορινθιακό κόλπο, με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων
10 Α. Χάλαρη   Παλαιογεωγραφική ανάπλαση της παράκτιας ζώνης της Αλεξάνδρειας (Αιγύπτου) με έμφαση τον εντοπισμό και ανάδειξη του υποθαλάσσιου πολιτισμικού πλούτου
11 Δ.Χριστοδούλου   Γεωφυσική, Ιζηματολογική μελέτη - τηλεμετρική παρακολούθηση ενεργών πεδίων κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων σε σεισμογενείς περιοχές
12 Μ.Χαραλαμπάκης   Ωκεανογραφικές και Γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες στην παράκτια ζώνη του Κορινθιακού και του Πατραϊκού Κόλπου, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
13 Μ. Ιατρού   Ωκεανογραφικές – Γεωμορφολογικές έρευνες στον Κεντρικό Κορινθιακό Κόλπο σε σχέση με τις διεργασίες διασποράς μεταλλευτικών απόβλήτων (ερυθράς ιλύς)