Τμήμα Γεωλογίας

Συγγράμματα | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

1 Φερεντίνος, Γ. και Παπαθεoδώρου, Γ. (1985)¨Τεχνική Ωκεανογραφία- Βυθομετρία-Μορφολογία-Γεωλογία.
2 Φερεντίνος, Γ., Ζαχαρίας, Ι. και Κάστανος, Ν. (1994): "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και Ωκεανογραφικές διεργασίες οι οποίες ελέγχουν τη διασπορά και μεταφορά των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο". Τεύχος 1.
3 Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης, Θ., Φερεντίνος, Γ. και Βογιατζάκης Ι. (1995): "Θαλάσσιες Γεωλογικές και ανθρωπογενείς επικινδυνότητες και επίδρασή τους στην πόντιση αγωγών και καλωδίων. Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό τους και την επιλογή της ασφαλέστερης οδού πόντισης". Τεύχος 2.
4 Γκιώνης, Γ., Παπαθεοδώρου Γ., Ζαχαρίας, Ι. και Φερεντίνος, Γ. (1996): "Στατιστική και ανάλυση δεδομένων στις γεωεπιστήμες". Μέρος Α.: "Περιγραφική στατιστική , εκτιμήσεις παραμέτρων, στατιστικοί έλεγχοι". Τεύχος 3.
5 Φερεντίνος, Γ. και Παπαθεοδώρου, Γ (1997): "Κατολισθητικά φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο: Συμβολή του Εργαστηρίου στη διεθνή βιβλιογραφία". Τεύχος 4. (υπό έκδοση).
6 Ζαχαρίας, Ι., Γκιώνης, Γ., Παπαθεοδώρου Γ., Ζαχαρίας, Ι. και Φερεντίνος, Γ.(1997) "Στατιστική και ανάλυση δεδομένων στις γεωεπιστήμες". Μέρος Β. "Συσχέτιση δεδομένων και ανάλυση χρονοσειρών". Τεύχος 5 (υπό έκδοση).
7 Παπαθεοδώρου, Γ., Γκιώνης, Γ., Ζαχαρίας, Ι., και Φερεντίνος, Γ (1997): "Στατιστική και ανάλυση δεδομένων στις γεωεπιστήμες". Μέρος Γ. "Παραγοντική ανάλυση". Τεύχος 6 (υπό έκδοση).
8 Παπαθεοδώρου, Γ. και Χαραλαμποπούλου, Μ., (1997): "Χρήση της ατομικής απορρόφησης στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία". Τεύχος 7 (υπό έκδοση).
9 Φερεντίνος, Γ. "Μηχανική των Ωκεανών"