Τμήμα Γεωλογίας

Εξοπλισμός | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι από τους τελειότερους και πλέον σύγχρονους στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο για την εκτέλεση ερευνών στα πεδία της Θαλάσσιας Γεωλογίας/Γεωφυσικής/Γεωτεχνικής, Φυσικής Ωκεανογραφίας, Παράκτιας Υδροδυναμικής και Γεωμορφολογίας Ακτών, καθώς επίσης και της Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Γεωφυσικές Συσκευές

 • Τομογράφος πυθμένα υψηλών συχνοτήτων 3.5kHz O.R.E. με 4 πομπούς για μικρά και μεσαία βάθη και 9 πομπούς για μεγάλα βάθη νερού.
 • Τομογράφος πυθμένα Sparker S.I.G. μέσων συχνοτήτων από 35 έως 1600Hz για μεγάλη διείσδυση.
 • Υδρόφωνα: 1 κανάλι με 4 κύτταρα, 1 κανάλι με 8 κύτταρα, 1 κανάλι με 4, 8 και 12 κύτταρα
 • Σύστημα λήψης και ενίσχυσης ακουστικών κυμάτων τύπου GEOPULSE και KEMO, και καγραφικά συστήματα τύπου E.P.C. 1600, 1650 και E.P.C. - G.S.P. 1032.
 • Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (side scan sonar) E.G.&G. Διπλής συχνότητας (100 και 500kHz) με καλώδιο για 500m βάθος νερού.
 • Κατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (R.O.V.), τύπου BENTHOS, με έγχρωμη φωτογραφική μηχανή και έγχρωμη με καλώδιο για 250m βάθος νερού.
 • Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο τύπου ELSEC.

Συσκευές Ραδιοεντοπισμού και πλοήγησης

 • Δορυφορικό Σύστημα Προσδιορισμού θέσης (G.P.S.) τύπου Magnavox 2000 με ικανότητα μετατροπής του σε Διαφορικού Σύστημα (D.G.P.S.).

Γεωλογικές Συσκευές

 • Πυρηνολήπτης βαρύτητας και διάφοροι τύποι δειγματοληπτικών συσκευών.
 • Πλήρης εξοπλισμός για κοκκομετρική ανάλυση χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων ιζημάτων.

Πλήρης εξοπλισμός για τον προσδιορισμό τωνγεωτεχνικών ιδιοτήτων των ιζημάτων του πυθμένα όπως:

 • συσκευή Casagrande
 • συσκευή δοκιμής αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (vane test)
 • συσκευή δοκιμής στερεοποίησης
 • συσκευή άμεσης διάτμησης (shear box).
 

ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΩΝ

 • Ρευματογράφοι συνεχούς καταγραφής Sensordata (6)
 • Θερμοσαλινόμετρο Ν.Β.Α. για ρηχά νερά και θερμοσαλινόμετρα της OCEAN DATAγια βάθος μέχρι 2000μ.
 • Φιάλες δειγματοληψίας νερού.
 • Παλιρροιογράφοι Van Essen (5)
 • Οξυγονόμετρο.
 • Κυματογράφοι συνεχούς αντιστάσεως (8).
 • Σύστημα καταγραφής μετρήσεων (Data acquisition system) με δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης 24 καναλιών βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Αυτογραφικά και ηλεκτρονικά ανεμόμετρα
 • Σύστημα ειδικών πλωτήρων για νυχτερινές μετρήσεις παρακτίων ρευμάτων με φωτογραμμετρικές μεθόδους.
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ατομική Απορρόφηση (Atomic Absorption Spectrophotometer) Perkin Elmer 3.100 με φούρνο γραφίτη και λυχνίες για τον προσδιορισμό 16 στοιχείων (Al, Ca, Mg, Si, Fe, Ti, Cd, Cr, Pb, Zn, Mn, Co, Ni, Cu, Hg, Mo, Ag, Ba).
 • Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών θαλάσσιων και λιμναίων παραμέτρων υδάτινης στήλης (θερμοκρασία, αλατότητα, διαλελυμένο οξυγόνο, pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής) YSI 600XL.
 • Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης ωκεανογραφικών-περιβαλλοντικών δεδομένων (ταχύτητα και διεύθυνση ρευμάτων, θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, διαλελυμένο οξυγόνο, θολερότητα) Aanderaa RCM9 MK II.
 • Σύστημα μέτρησης διαλελυμένου μεθανίου Capsum METS.
 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 • Φωτογραμμετρικός Σταθμός με λογισμικό Φωτογραμμετρίας – Τηλεπισκόπησης Image Station της Zi-Imaging.