Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Εκπαίδευση
  • Προπτυχιακά μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Στο πλαίσιο των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος στη διάρκεια της τεταρτοετούς φοίτησης των, περιλαμβάνονται τα κάτωθι μαθήματα που αφορούν το Θαλάσσιο περιβάλλον:

  • Μηχανική των Ακτών. Διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Α΄έτους σε 12 εβδομαδιαίες παραδόσεις από 2 ώρες εργαστηριακή άσκηση η κάθε παράδοση.
  • Τηλεπησκόπηση στη διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Γ΄έτους σε 12 εβδομαδιαίες παραδόσεις από 2 ώρες εργαστηριακή άσκηση η κάθε παράδοση.
  • Γεωμορφολογία Ακτών. Διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο του Β' έτους σε 12 εβδομαδιαίες παραδόσεις από δύο ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες εργαστηριακή άσκηση η κάθε παράδοση.
  • Φυσική Ωκεανογραφία. Διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Γ΄έτους σε 12 εβδομαδιαίες παραδόσεις από 2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες εργαστηριακή άσκηση η κάθε παράδοση.
  • Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία. Διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Δ΄ έτους σε 12 εβδομαδιαίες παραδόσεις από 2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες φροντιστήριο η κάθε παράδοση.