Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • - - Έρευνα
 • Ερευνητική δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι επικεντρωμένη στην Πατραϊκή και Κορινθιακή τάφρο ένα μοναδικό περιβαλλοντικό εργαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μελέτη ωκεανογραφικών και γεωλογικών διεργασιών όπως:

 • Κυκλοφορίας υδάτων σε κόλπους , fjords και στενά ενεργών ρηγμάτων
 •  
 • Βαρυτικών μετακινήσεων /ευστάθειας πρανών
 •  
 • Τροφοδοσίας, αιώρησης μεταφοράς

Άλλα ωκεανογραφικά και γεωλογικά θέματα τα οποία ευρίσκονται στη σφαίρα ενδιαφέροντος του εργαστηρίου ανά επιστημονικό πεδίο είναι:

Θαλάσσια Γεωλογία

 • Γεωτεχνικές ιδιότητες ιζημάτων-Υπολογισμός ευστάθειας υποθαλάσσιων πρανών.
 • Θύλακες βιογενών υδρογονανθράκων στα ιζήματα: δημιουργία, μετακίνηση, διαφυγή και επίδραση τους στις θαλάσσιες κατασκευές.
 • Σύγχρονες δελταϊκές ιζηματολογικές διεργασίες.
 • Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές σε περιοχές υψηλής σεισμοτεκτονικής δραστηριότητας.

Φυσική Ωκεανογραφία - Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία

 • Κυκλοφορία υδάτων σε πορθμούς και διαύλους.
 • Κυκλοφορία σε κόλπους και ανταλλαγή υδάτων μεταξύ κόλπων και ανοιχτής θάλασσας.
 • Σχηματισμός στροβίλων σε διατμητικές ροές.
 • Πρόγνωση παλιρροιών και παλιρροιακά ρεύματα και ταλαντώσεις σε κλειστές θάλασσες και κλειστούς κόλπους.
 • Θαλάσσια ρύπανση: διάχυση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα.

Γεωμορφία Ακτών

 • Σταθερότητα ακτογραμμής.
 • Παράκτια κυκλοφορία ύδατος και ιζημάτων
 • Παράκτιες υδροδυναμικές συνθήκες - μετρήσεις χαρακτηριστικών κυμάτων και παράκτιων ρευμάτων.
 • Μεταβολές της ακτής και παράκτιες γεωμορφές.
 • Προστασία ακτών.

Ανάδειξη και Προστασία της παράκτιας & ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Αρχαίος Λιμένας Αλεξάνδρειας – Αναπαράσταση Παλαιοπεριβάλλοντος
 • Ναυμαχία του Ναυαρίνου
 • Αναπαράσταση Παλαιοπεριβάλλοντος του ναυαγίου της Δοκού
 • Αρχαίος Λιμένας Λεχαίου

Κλιματικές μεταβολές στο πρόσφατο παρελθόν και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο

 • Παλαιοκλιματικές συνθήκες στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος