Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Εκπαίδευση
  • Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τουΤμήματος Γεωλογίας το Εργαστήριο προσφέρει:

  • Ένα διετή κύκλο σπουδών πουοδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Γεωπιστήμες και Περιβάλλον με κατεύθυνση την Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
  • Ένατριετή κύκλο σπουδών που οδηγεί στην απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα από τα αντικείμενα της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας και Γεωμορφολογίας Ακτών.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων για την απόκτηση του Διπλώματος ειδίκευσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα δύο πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν τα εξής μαθήματα:

  • Θαλάσσια Γεωλογία και ο εφαρμογές της σε περιβαλλοντικά θέματα και θαλάσσια έργα.
  • Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Ρύπανση
  • Περιβαλλοντικές Μεταβολές κατά το Τεταρτογενές: Παλαιο-ωκεανογραφία-Παλαιοοικολογία-Παλαιοκλιματολογία
  • Εφαρμογές μεθόδων στατιστικής ανάλυσης στις επιστήμες της γης.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διενεργούν έρευνα και εκπονούν διατριβής σε μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.